Indeks Chengyu

 

UWAGA: Proszę pamiętać, że nie jest to zakończony projekt. Z tego powodu mogą się pojawić większe lub mniejsze błędy. Jeżeli napotkacie niedziałający link lub prowadzący do złego wpisu, albo źle umiejscowione alfabetycznie chengyu, to proszę o komentarz na dole strony. Czasami również zmieniam starsze wpisy, kiedy moje rozumienie danego chengyu ulega poszerzeniu. Aktualna jednak pozostaje wersja, do której prowadzi link z indeksu.

Codziennie także dodaję nową pozycję. Linki do już opracowanych, ale jeszcze nieopublikowanych chengyu pozostają nieaktywne do dnia publikacji.

Chengyu są uporządkowane w kolejności alfabetycznej zgodnie z pisownią Hanyu Pinyin. Wybranie na klawiaturze Ctrl+f umożliwi wyszukiwanie na stronie za pomocą chińskich hieroglifów, jak i transkrypcji Hanyu Pinyin (także bez tonów).


A

皑皑白雪 (Ái’ái báixuě), 挨挨蹭蹭 (Āi āi cèng cèng), 艾艾难言 (Ài ài nán yán), 爱不释手 (Àibùshìshǒu), 爱财如命 (Ài cái rú mìng), 爱才若渴 (Ài cái ruò kě), 爱财若命 (ài cái ruòmìng), 爱才若命 (Ài cái ruòmìng), 哀鸿遍野 (Āihóngbiànyě), 爱莫能助 (Àimònéngzhù),  爱如珍宝 (Ài rú zhēnbǎo), 爱如己出 (Ài rú jǐ chū), 矮身而入 (Ǎi shēn ér rù), 唉声叹气 (Āishēngtànqì), 爱势贪财 (Ài shì tāncái), 碍手碍脚 (Àishǒu’àijiǎo), 爱屋及乌 (Àiwūjíwū), 按部就班 (Ànbùjiùbān), 暗渡陈仓 (Àndùchéncāng), 按户走访 (Àn hù zǒufǎng), 暗箭伤人 (Ànjiàn shāng rén), 安如泰山 (Ān rú tàishān), 暗送秋波 (Ànsòngqiūbō), 安危祸福 (Ānwéi huò fú), 安危未定 (Ānwéi wèidìng), 安危与共 (Ānwéi yǔgòng), 安于现状 (Ān yú xiànzhuàng), 安枕无忧 (Ānzhěn wú yōu), 安知非福 (Ān zhī fēi fú), 安之若素 (Ānzhīruòsù), 安坐景观 (Ānzuò jǐngguān), 熬枯受淡 (Áo kū shòu dàn), 凹凸不平 (Āotú bùpíng), 翱游四海 (Áo yóu sìhǎi), 阿Q精神 (Ā Q jīngshén),

B

把持包办 (Bǎchí bāobàn), 把持不定 (Bǎchí bùdìng), 百不失一 (Bǎi bù shī yī), 擘肌分理 (Bāi jī fèn lǐ), 白驹过隙 (Báijūguòxì), 百孔千疮 (Bǎikǒngqiānchuāng), 百口莫辩 (Bǎikǒumòbiàn), 败鳞残甲 (Bài lín cán jiǎ), 摆龙门阵 (Bǎi lóngménzhèn), 白日见鬼 (Bái rì jiànguǐ), 白日升天 (Bái rì shēngtiān), 白日做梦 (Báirìzuòmèng), 白手起家 (Báishǒuqǐjiā), 白头偕老 (Báitóuxiélǎo), 百无禁忌 (Bǎiwújìnjì), 百无聊赖 (Bǎiwúliáolài), 百无所成 (Bǎi wú suǒ chéng), 百无一长 (Bǎi wú yī cháng), 百无一能 (Bǎi wú yī néng), 百无一是 (Bǎi wú yī shì), 百依百顺 (Bǎi yī bǎi shùn), 白云苍狗 (Báiyún cāng gǒu), 百折不回 (Bǎizhé bù huí), 百折不挠 (Bǎizhé bù náo), 把酒接风 (Bǎjiǔ jiēfēng), 把酒消愁 (Bǎjiǔ xiāo chóu), 把酒言欢 (Bǎjiǔ yánhuān), 拔茅连茹 (Bá máoliánrú), 八面见光 (Bā miàn jiàn guāng), 八面玲珑 (Bāmiànlínglóng), 八面威风 (Bā miàn wēifēng), 八面周全 (Bā miàn zhōuquán), 帮工搭套 (Bānggōng dā tào), 半路出家 (Bànlùchūjiā), 半路夫妻 (Bànlù fūqī), 搬弄是非 (Bānnòngshìfēi), 班门弄斧 (Bānménnòngfǔ), 半生不熟 (Bànshēngbùshú), 半信半疑 (Bànxìnbànyí), 半新不旧 (Bàn xīn bù jiù), 抱残守缺 (Bàocánshǒuquē), 包罗万象 (Bāoluówànxiàng), 豹死留皮 (Bào sǐ liú pí), 暴殄天物 (Bàotiǎntiānwù), 暴跳如雷 (Bàotiàorúléi), 抱头大哭 (Bào tóu dà kū), 抱头鼠窜 (Bàotóushǔcuàn), 暴饮暴食 (Bào yǐn bàoshí), 抱薪救火 (Bào xīn jiùhuǒ), 拔着短筹 (Bázhe duǎn chóu), 背道而驰 (Bèidào’érchí), 背道兼行 (Bèi dào jiānxíng), 杯弓蛇影 (Bēigōngshéyǐng), 杯酒言欢 (Bēi jiǔ yánhuān), 杯酒之歌 (Bēi jiǔ zhī gē), 杯酒之约 (Bēi jiǔ zhī yuē), 杯盘狼藉 (Bēipánlángjí), 悖入悖出 (Bèi rù bèi chū), 被山带河 (Bèishān dài hé), 背山面海 (Bèi shān miàn hǎi), 杯水车薪 (Bēishuǐchēxīn), 背水为阵 (Bèishuǐ wèi zhèn), 背水一战 (Bèishuǐyīzhàn), 本末倒置 (Běnmòdàozhì), 鞭长莫及 (Biānchángmòjí), 变节分子 (Biànjié fēnzǐ), 变节事仇 (Biànjié shì chóu), 变节投敌 (Biànjié tóudí), 鞭辟入理 (Biān pì rù lǐ), 标新立异 (Biāoxīnlìyì), 别开生面 (Biékāishēngmiàn), 避而不见 (Bì’ér bù jiàn), 别树一帜 (Bié shù yī zhì), 比肩并进 (Bǐjiān bìngjìn), 比肩而立 (Bǐjiān érlì), 比肩而事 (Bǐjiān ér shì), 比肩继踵 (Bǐjiān jì zhǒng), 比肩作战 (Bǐjiān zuòzhàn), 壁垒森严 (Bìlěisēnyán,) 筚路蓝缕 (Bìlùlánlǚ), 闭门思过 (Bìménsīguò), 闭门造车 (Bìménzàochē), 彬彬君子 (Bīn bīn jūnzǐ), 彬彬有礼 (Bīn bīn yǒulǐ), 秉公办理 (Bǐnggōng bànlǐ), 秉公处理 (Bǐnggōng chǔlǐ), 秉公无私 (Bǐnggōng wúsī), 病魔缠身 (Bìngmó chánshēn), 兵刃相接 (Bīng rèn xiāng jiē), 病入膏肓 (Bìngrùgāohuāng), 宾至如归 (Bīnzhìrúguī), 逼上梁山 (Bīshàngliángshān), 闭月羞花 (Bì yuè xiū huā), 敝帚千金 (Bì zhǒu qiānjīn), 薄幸无情 (Bóxìng wúqíng), 拨云见日 (Bōyúnjiànrì), 伯仲之间 (Bózhòng zhī jiān), 不安于室 (Bù’ān yú shì),  不白之冤 (Bù bái zhī yuān), 不辨菽麦 (Bù biàn shū mài), 步步为营 (Bùbùwéiyíng), 不成体统 (Bùchéng tǐtǒng), 不得其法 (Bù dé qí fǎ), 不动声色 (Bù dòng shēngsè), 不二法门 (Bù èr fǎmén), 不分轩轾 (Bù fēn xuānzhì), 不分彼此 (Bù fēn bǐcǐ), 不分伯仲 (Bù fēn bózhòng), 不分敌我 (Bù fēn díwǒ), 不分高低 (Bù fèn gāodī), 不分高下 (Bù fèn gāo xià), 捕风捉影 (Bǔfēngzhuōyǐng), 不分泾渭 (Bù fēn jīng wèi), 不分胜负 (Bù fēn shèng fù), 不分首从 (Bù fēn shǒu cóng), 不分皂白 (Bù fēn zàobái), 不分畛域 (Bù fēn zhěnyù), 不分昼夜 (Bù fēn zhòuyè), 不甘示弱 (Bùgān shìruò), 不共戴天 (Bù gòng dàitiān), 不过如此 (Bùguò rúcǐ ), 不寒而栗 (Bùhán’érlì), 不欢而散 (Bù huān ér sàn), 不尽缕缕 (Bù jìn lǚlǚ), 不尽人意 (Bù jìn rényì), 不尽欲言 (Bù jìn yù yán), 不久人世 (Bùjiǔ rénshì), 不久以后 (Bùjiǔ yǐhòu), 不拘小节 (Bùjū xiǎojié), 不可得兼 (Bù kě dé jiān), 不可意思 (Bùkě yìsi), 不了了之 (Bù liǎo liǎo zhī), 不伦不类 (Bùlúnbùlèi), 补偏救弊 (Bǔ piān jiù bì), 补葺一新 (Bǔ qì yī xīn), 不三不四 (Bù sān bù sì), 不衫不履 (Bù shān bù lǚ), 不生不灭 (Bù shēng bù miè), 不生不死 (Bù shēng bùsǐ), 不胜负荷 (Bùshèng fùhè), 不胜感激 (Bù shēng gǎnjī), 不胜今昔 (Bùshèng jīnxī), 不胜酒力 (Bùshèng jiǔlì), 不胜枚举 (Bùshèng méi jǔ), 不胜其烦 (Bù shēng qí fán), 不胜其任 (Bù shēng qí rèn), 不胜荣幸 (Bùshèng róngxìng), 不胜唏嘘 (Bùshèng xīxū), 不死不活 (Bùsǐ bù huó), 不识大体 (Bù shí dàtǐ),  不识好歹 (Bù shí hǎodǎi), 不识时务 (Bù shí shíwù), 不识世务 (Bù shí shì wù), 不识抬举 (Bù shí táijǔ), 不识泰山 (Bù shí tàishān), 不识闲儿 (Bù shí xián er), 不识一丁 (Bù shí yī dīng), 不识之无 (Bù shí zhī wú), 不说为妙 (Bù shuō zìmíng), 不说自明 (Bù shuō wèi), 不速之客 (Bùsùzhīkè), 不同凡响 (Bùtóng fánxiǎng), 不温不火 (Bù wēn bù huǒ), 不务正业 (Bùwùzhèngyè), 不相容性 (Bù xiāng róng xìng), 不相上下 (Bù xiāng shàngxià), 不相往来 (Bù xiāng wǎnglái), 不相闻问 (Bù xiāng wén wèn), 不省人事 (Bù xǐng rénshì), 不修边幅 (Bùxiūbiānfú), 不学无术 (Bù xué wú shù), 不言而喻 (Bù yán ér yù), 不翼而飞 (Bù yì ér fēi), 不阴不阳 (Bù yīn bù yáng), 不以为耻 (Bù yǐwéi chǐ), 不以为意 (Bù yǐwéi yì), 不以为忤 (Bù yǐwéi wǔ), 不以为然 (Bùyǐwéirán), 不以为伍 (Bù yǐwéi wǔ), 不以为例 (Bù yǐwéi yì), 不遗余力 (Bùyíyúlì), 不远千里 (Bù yuǎn qiānlǐ), 不预则废 (Bù yù zé fèi), 不择手段 (Bùzéshǒuduàn), 不着边际 (Bùzháo biānjì), 不折不扣 (Bù zhé bù kòu), 不知好歹 (Bùzhī hǎodǎi), 不知所措 (Bùzhī suǒ cuò), 不自量力 (Bù zì liànglì), 不足采信 (Bùzú cǎixìn), 不足挂齿 (Bùzú guàchǐ), 不作不死 (Bù zuò bù sǐ), 不足轻重 (Bùzú qīngzhòng), 不足为病 (Bùzú wéi bìng), 不足为虑 ( Bùzú wéi lǜ), 不足为凭 (Bùzú wéi píng), 不足为奇 (Bùzú wéi qí), 不足为训 (Bùzú wéi xùn), 不足一道 (Bùzú yīdào), 不足之处 (Bùzú zhī chù),

C

才德全备 (Cái dé quán bèi), 才高八斗 (Cái gāo bā dǒu), 藏垢纳污 (Cáng gòu nà wū), 沧海桑田 (Cānghǎisāngtián), 沧海一粟 (Cānghǎiyīsù), 沧浪之客 (Cāng láng zhī kè), 藏龙卧虎 (Cánglóngwòhǔ), 惨痛教训 (Cǎntòng jiàoxùn), 参伍错综 (Cān wǔ cuòzōng), 草草了事 (Cǎocǎoliǎo shì), 草菅人命 (Cǎojiānrénmìng), 草木皆兵 (Cǎomùjiēbīng), 操奇计赢 (Cāo qí jì yíng), 曹丘之德 (Cáo qiū zhī dé), 操之过急 (Cāozhīguòjí), 擦身而过 (Cā shēn érguò), 侧耳倾听 (Cè’ěr qīngtīng), 侧耳细听 (Cè’ěr xì tīng), 参差不齐 (Cēncī bù qí), 参差错落 (Cēncī cuòluò), 插翅难飞 (Chāchìnánfēi), 常常客满 (Chángcháng kè mǎn), 唱独角戏 (Chàngdújiǎoxì), 缠绵乡思 (Chánmián xiāngsī), 谄上欺下 (Chǎn shàng qī xià), 馋涎欲滴 (Chánxiányùdī), 差强人意 (Chāqiángrényì), 察言观色 (Cháyánguānsè), 陈词滥调 (Chéncílàndiào), 驰骋疆场 (Chíchěng jiāngchǎng), 驰骋文坛 (Chíchěng wéntán), 驰骋中原 (Chíchěng zhōngyuán), 驰骋自如 (Chíchěng zìrú), 层层把关 (Céng céng bǎguān), 层层包围 (Céng céng bāowéi), 层层叠叠 (Céngcéng diédié), 层层发动 (Céng céng fādòng), 层层加码 (Céng céng jiāmǎ), 层层梯田 (Céng céng tītián), 厕身其间 (Cè shēn qíjiān), 厕身社会 (Cè shēn shèhuì), 乘风破浪 (Chéngfēngpòlàng), 层楼高耸 (Céng lóu gāosǒng), 层峦叠嶂 (Céngluán diézhàng), 层峦耸翠 (Céngluán sǒng cuì), 层峦隐现 (Céngluán yǐnxiàn), 拆西补东 (Chāi xī bǔ dōng), 超期服役 (Chāoqī fúyì), 成千上万 (Chéng qiān shàng wàn), 成人之美 (Chéngrénzhīměi), 成王败寇 (Chéng wáng bài kòu), 承先启后 (Chéngxiānqǐhòu), 趁火打劫 (Chènhuǒdǎjié), 趁人心软 (Chèn rén xīnruǎn), 趁人之危 (Chèn rén zhī wēi), 沉思凝现 (Chénsī níng xiàn), 沉思半晌 (Chénsī bànshǎng), 沉思出神 (Chénsī chūshén), 沉思冥想 (Chénsī míngxiǎng), 沉思默想 (Chénsī mò xiǎng), 车水马龙 (Chēshuǐmǎlóng), 踟蹰不前 (Chíchú bù qián), 吃喝玩乐 (Chī hē wánlè), 吃里爬外 (Chī lǐ pá wài), 痴人说梦 (Chīrénshuōmèng), 叱咤风云 (Chìzhàfēngyún), 嗤之以鼻 (Chīzhīyǐbí), 重蹈覆辙 (Chóngdǎofùzhé), 充耳不闻 (Chōng’ěrbùwén), 从容不迫 (Cóngróngbùpò), 重温旧梦 (Chóngwēnjiùmèng), 重整旗鼓 (Chóngzhěngqígǔ), 疮痍满目 (Chuāngyí mǎnmù), 出谋划策 (Chūmóuhuàcè), 出谋献策 (Chū móu xiàncè), 绰绰有余 (Chuòchuòyǒuyú), 踌躇不安 (Chóuchú bù’ān), 踌躇不决 (Chóuchú bù jué), 踌躇不前 (Chóuchú bù qián), 踌躇满志 (Chóuchúmǎnzhì), 仇恨满胸 (Chóuhèn mǎn xiōng), 仇恨难消 (Chóuhèn nán xiāo), 仇恨中烧 (Chóuhèn zhōng shāo), 蠢笨愚顽 (Chǔnbèn yúwán), 踌躇半晌 (Chóuchú bànshǎng), 臭味相投 (Chòuwèi xiāngtóu), 怆怆欲绝 (Chuàng chuàng yù jué), 窗明几净 (Chuāngmíngjījìng), 川流不息 (Chuānliúbùxī), 穿凿附会 (Chuānzáo fùhuì), 穿针引线 (Chuānzhēnyǐnxiàn), 初出茅庐 (Chūchūmáolú), 出尔反尔 (Chū’ěrfǎn’ěr), 炊饭充饥 (Chuī fàn chōngjī), 吹毛求疵 (Chuīmáoqiúcī), 垂手可得 (Chuíshǒukědé), 垂涎三尺 (Chuíxián sān chǐ), 触景生情 (Chùjǐngshēngqíng), 出口成章 (Chūkǒuchéngzhāng), 出类拔萃 (Chūlèibácuì), 触类旁通 (Chùlèipángtōng), 初露锋芒 (Chūlùfēngmáng), 初露头角 (Chūlùtóujiǎo), 触目皆是 (Chùmù jiē shì), 触目惊心 (Chùmùjīngxīn), 触目伤心 (Chùmù shāngxīn), 蠢蠢欲动 (Chǔnchǔnyùdòng), 春风得意 (Chūnfēngdéyì), 春风风人 (Chūnfēng fēng rén), 春风拂面 (Chūnfēng fú miàn), 春风扑面 (Chūnfēng pūmiàn), 春风化雨 (Chūnfēnghuàyǔ), 春风满面 (Chūnfēng mǎn miàn), 春风秋月 (Chūnfēng qiūyuè), 春风时雨 (Chūnfēng shí yǔ), 春风送暖 (Chūnfēng sòng nuǎn), 春风一度 (Chūn fēng yīdù), 唇红齿白 (Chúnhóngchǐbái), 唇亡齿寒 (Chúnwángchǐhán), 出人头地 (Chūréntóudì), 出神沉思 (Chūshén chénsī), 出神入化 (Chūshénrùhuà), 出其不意 (Chūqíbùyì), 出奇制胜 (Chūqízhìshèng), 触物伤情 (Chù wù shāng qíng), 处心积虑 (Chǔxīnjīlǜ), 出言不逊 (Chūyánbùxùn), 雌鸡啼鸣 (Cí jī tí míng), 此酒压惊 (Cǐ jiǔ yājīng), 粗糙草率 (Cūcāo cǎoshuài), 璀璨夺目 (Cuǐcàn duómù), 璀璨明珠 (Cuǐcàn míngzhū), 寸进尺退 (Cùn jìnchǐ tuì), 错翻眼皮 (Cuò fān yǎnpí), 蹉跎岁月 (Cuōtuó suìyuè),

D

打抱不平 (Dǎbàobùpíng), 大材小用 (Dàcáixiǎoyòng), 打草惊蛇 (Dǎcǎojīngshé), 大刀阔斧 (Dàdāokuòfǔ), 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn), 待价而沽 (Dài jià ér gū), 打家劫舍 (Dǎjiājiéshè), 大惊小怪 (Dàjīngxiǎoguài), 大计小用 (Dàjì xiǎo yòng), 打落水狗 (Dǎ luòshuǐgǒu), 打马虎眼 (Dǎ mǎhǔ yǎn), 大名鼎鼎 (Dàmíngdǐngdǐng), 单刀赴会 (Dāndāofùhuì), 单刀直入 (Dāndāozhírù), 胆大心细 (Dǎn dà xīnxì), 荡侈逾检 (Dàng chǐ yú jiǎn), 当耳边风 (Dàngěrbiānfēng), 当街聚赌 (Dāngjiē jù dǔ), 当机立断 (Dāngjīlìduàn), 当仁不让 (Dāngrénbùràng), 当头棒喝 (Dāngtóubànghè), 当务之急 (Dāngwùzhījí), 殚精竭力 (Dān jīng jiélì), 殚精竭虑 (Dānjīngjiélǜ), 单枪匹马 (Dānqiāngpǐmǎ), 但求无过 (Dàn qiú wúguò), 胆小如鼠 (Dǎn xiǎo rú shǔ), 倒背如流 (Dàobèirúliú), 刀兵再起 (Dāobīng zàiqǐ), 刀兵之灾 (Dāobīng zhī zāi), 刀丛剑树 (Dāo cóngjiànshù), 刀斧丛中 (Dāo fǔ cóng zhōng), 道听途说 (Dàotīngtúshuō), 大权独揽 (Dàquán dúlǎn), 大权旁落 (Dàquán pángluò), 大权在握 (Dàquán zàiwò), 大器晚成 (Dàqìwǎnchéng), 打入冷宫 (Dǎ rù lěnggōng), 大书特书 (Dà shū tè shū), 大同小异 (Dàtóngxiǎoyì), 打退堂鼓 (Dǎtuìtánggǔ), 大相径庭 (Dàxiāngjìngtíng), 大相悬殊 (Dàxiāng xuánshū), 大言不惭 (Dàyánbùcán), 大雨瓢泼 (Dàyǔ piáopō), 大雨倾盆 (Dàyǔ qīngpén), 大雨如注 (Dàyǔ rú zhù), 得不偿失 (Débùchángshī), 得寸进尺 (Décùnjìnchǐ), 得而复失 (Dé ér fù shī), 得而诛之 (Dé ér zhū zhī), 德高望重 (Dégāowàngzhòng), 得过且过 (Déguòqiěguò), 得陇望蜀 (Délǒngwàngshǔ), 登峰造极 (Dēngfēngzàojí), 登堂入室 (Dēngtángrùshì), 得少失多 (Dé shǎo shī duō), 得失参半 (Déshī cānbàn), 得失难料 (Déshī nán liào), 得失荣枯 (Déshī róng kū), 得失相抵 (Déshī xiāngdǐ), 得心应手 (Déxīnyìngshǒu), 得一望二 (Dé yīwàng èr), 得意忘形 (Déyìwàngxíng), 得一枝栖 (Dé yīzhī qī), 得鱼忘筌 (Dé yú wàng quán), 点点滴滴 (Dǎndiǎndīdī), 点点星星 (Diǎndiǎn xīngxīng), 电光石火 (Diànguāng shíhuǒ), 颠扑不破 (Diānpūbùpò), 颠三倒四 (Diānsāndǎosì), 点石成金 (Diǎn shí chéngjīn), 点铜成金 (Diǎn tóng chéngjīn), 点铜成银 (Diǎn tóng chéng yín), 雕虫小技 (Diāochóngxiǎojì), 雕虫篆刻 (Diāo chóng zhuànkè), 吊古寻幽 (Diào gǔ xún yōu), 吊古追怀 (Diào gǔ zhuīhuái), 调虎离山 (Diàohǔlíshān), 雕刻琢磨 (Diāokè zhuómó), 吊民伐罪 (Diào mín fá zuì), 掉以轻心 (Diàoyǐqīngxīn), 雕章琢句 (Diāo zhāng zhuó jù), 刁诈凶悍 (Diāo zhà xiōnghàn), 喋喋不休 (Diédiébùxiū), 地广人稀 (Dì guǎng rén xī), 地广人众 (Dì guǎng rén zhòng), 涤虑洗心 (Dí lǜ xǐxīn), 丁财两旺 (Dīng cái liǎng wàng), 顶名冒姓 (Dǐng míng mào xìng), 顶天立地 (Dǐngtiānlìdì), 低三下四 (Dīsānxiàsì), 低声下气 (Dīshēngxiàqì), 丢三忘四 (Diū sān wàng sì), 地业高人 (De yè gāo rén), 东奔西窜 (Dōng bēn xī cuàn), 东奔西跑 (Dōng bēn xī pǎo) 东奔西走 (Dōng bēn xī zǒu), 东窗事发 (Dōngchuāngshìfā), 动荡不安 (Dòngdàng bù’ān), 动荡不稳 (Dòngdàng bù wěn), 东倒西歪 (Dōngdǎoxīwāi), 东鳞西爪 (Dōng lín xī zhǎo), 东山再起 (Dōngshānzàiqǐ), 东施效颦 (Dōngshīxiàopín), 冬行春令 (Dōng xíng chūnlìng), 东张西望 (Dōngzhāngxīwàng), 都门大户 (Dōu mén dàhù), 斗智斗力 (Dòuzhì dòu lì), 斗智克敌 (Dòuzhì kè dí), 断线风筝 (Duàn xiàn fēngzhēng), 断章截句 (Duànzhāng jié jù), 断章取义 (Duànzhāngqǔyì), 断章摘句 (Duànzhāng zhāi jù), 独步当时 (Dúbù dàng shí), 督促履行 (Dūcù lǚxíng), 独当一面 (Dúdāngyīmiàn), 独夫民贼 (Dúfū mínzéi), 独夫末路 (Dúfū mòlù), 妒火中好 (Dùhuǒ zhōng hǎo), 对景伤情 (Duì jǐng shāng qíng), 对景生情 (Duì jǐngshēng qíng), 对牛弹琴 (Duìniútánqín), 对症下药 (Duìzhèngxiàyào), 杜渐防萌 (Dù jiàn fáng méng), 独门孤户 (Dúmén gū hù), 多才多艺 (Duōcáiduōyì), 多愁善感 (Duōchóushàngǎn), 咄咄逼人 (Duōduōbīrén), 多多益善 (Duōduōyìshàn), 度日活命 (Dù rì huómìng), 度日如年 (Dùrìrúnián), 度日维艰 (Dù rì wéi jiān), 独一无二 (Dúyīwú’èr), 独占鳌头 (Dúzhàn’áotóu), 独占花魁 (Dúzhàn huākuí), 独占资本 (Dúzhàn zīběn),

E

饿醋穷酸 (È cù qióngsuān), 恶毒透顶 (Èdú tòudǐng), 恶贯满盈 (Èguànmǎnyíng), 恶梦方醒 (È mèng fāng xǐng), 恶模恶样 (Èmó è yàng), 恩仇分明 (Ēn chóu fēnmíng), 恩仇未报 (Ēn chóu wèi bǎo), 恩断义绝 (Ēnduànyìjué), 恩同雨露 (Ēn tóng yǔlù), 恩同再造 (Ēn tóng zàizào), 恩威并用 (Ēn wēi bìngyòng), 恩威兼施 (Ēn wēi jiān shī), 恩信相孚 (Ēn xìn xiāng fú), 恩重如山 (Ēn zhòng rúshān), 饿殍遍野 (Èpiǎo biànyě), 饿殍盈野 (Èpiǎo yíng yě), 饿殍载道 (Èpiǎo zài dào), 耳鬓厮磨 (Ěrbìnsīmó), 耳聪目明 (Ěrcōngmùmíng), 耳聋眼花 (Erlóng yǎnhuā), 耳聋眼瞎 (Erlóng yǎn xiā), 耳目闭塞 (Ěrmù bìsè), 耳目清净 (Ěrmù qīngjìng), 耳目所及 (Ěrmù suǒ jí), 耳目一新 (Ěrmù yīxīn), 耳目昭彰 (Ěrmù zhāozhāng), 耳目众多 (Ěrmù zhòngduō), 耳濡目染 (Ěrrúmùrǎn), 耳熟能详 (Ěrshúnéngxiáng), 耳食不化 (Ěr shí bù huà), 二者取一 (Èr zhě qǔ yī), 二者择一 (Èr zhě zé yī), 尔诈我虞 (Ěr zhà wǒ yú), 恶有恶报 (È yǒu è bào),

F

发奋学习 (Fāfèn xuéxí), 发奋有为 (Fāfèn yǒu wéi), 发家致富 (Fājiā zhìfù), 发配充军 (Fāpèi chōngjūn), 发蒙启滞 (Fāméng qì zhì), 发蒙振聩 (Fāméng zhèn kuì), 发蒙振落 (Fāméng zhèn luò), 反宾为主 (Fǎn bīn wéi zhǔ), 反唇相稽 (Fǎnchúnxiāngjī), 泛泛之交 (Fànfàn zhī jiāo), 凡夫俗子 (Fánfūsúzǐ), 防不胜防 (Fángbùshèngfáng), 放荡不羁 (Fàngdàngbùjī), 放虎归山 (Fànghǔguīshān), 防微杜渐 (Fángwēidùjiàn), 防意如城 (Fáng yì rú chéng), 繁华世界 (Fánhuá shìjiè), 繁花似锦 (Fánhuā sì jǐn), 翻脸无情 (Fānliǎn wúqíng), 反脸无情 (Fǎn liǎn wúqíng), 返朴归真 (Fǎn pǔ guīzhēn), 反手剪绑 (Fǎnshǒu jiǎn bǎng), 反手可得 (Fǎnshǒu kě dé), 翻箱倒柜 (Fānxiāngdǎoguì), 翻箱倒箧 (Fān xiāng dào qiè), 返邪归正 (Fǎn xié guī zhèng), 发人深思 (Fā rén shēnsī), 发人深省 (Fārénshēnxǐng), 发人深醒 (Fǎrén shēn xǐng), 非比寻常 (Fēi bǐ xúncháng), 非出本心 (Fēi chū běn xīn), 飞蛾扑火 (Fēi é pū huǒ), 飞蛾投火 (Fēi é tóu huǒ), 飞黄腾达 (Fēihuángténgdá), 飞黄腾踏 (Fēi huáng téng tà), 吠形吠声 (Fèi xíng fèi shēng), 分道扬镳 (Fēndàoyángbiāo), 奋发图强 (Fènfātúqiáng), 奋发向上 (Fènfā xiàngshàng), 奋发有为 (Fènfā yǒu wéi), 逢场作戏 (Féngchǎngzuòxì), 风尘仆仆 (Fēngchén pú pū), 风尘知己 (Fēngchén zhījǐ), 风吹草动 (Fēngchuīcǎodòng), 风和日丽 (Fēng hé rì lì), 凤凰于飞 (Fènghuáng yú fēi), 防患未萌 (Fáng huàn wèi méng), 防患未然 (Fáng huàn wèi rán), [风林火山 (Fēng lín huǒ shān)], 风流才子 (Fēngliú cáizǐ), 风流佳事 (Fēngliú jiā shì), 风流人物 (Fēngliú rénwù), 风流儒雅 (Fēngliú rúyā), 风流薮泽 (Fēngliú sǒu zé), 风流倜傥 (Fēngliú tìtǎng), 风流潇洒 (Fēngliú xiāosǎ), 风流云散 (Fēngliúyúnsàn), 风流韵事 (Fēngliú yùnshì), 风流罪过 (Fēngliú zuìguo), 风靡一时 (Fēngmí yīshí), 奉觞上寿 (Fèng shāng shàng shòu), 凤生凤儿 (Fèng shēng fèng er), 粉身碎骨 (Fěnshēnsuìgǔ), 奉天承运 (Fèngtiān chéngyùn), 风调雨顺 (Fēngtiáoyǔshùn), 奉为典范 (Fèng wéi diǎnfàn), 奉为圭臬 (Fèngwéiguīniè), 风雨不透 (Fēngyǔ bù tòu), 风雨大作 (Fēngyǔ dàzuò), 风雨晦冥 (Fēngyǔ huì míng), 风雨交加 (Fēngyǔ jiāojiā), 风雨鸡鸣 (Fēngyǔ jī míng), 风雨雷电 (Fēngyǔ léidiàn), 风雨飘摇 (Fēngyǔpiāoyáo), 风雨凄凄 (Fēngyǔ qī qī), 风雨凄其 (Fēngyǔ qī qí), 风雨如晦 (Fēngyǔ rú huì), 风雨同舟 (Fēngyǔtóngzhōu), 风雨无阻 (Fēngyǔ wúzǔ), 风雨欲来 (Fēngyǔ yù lái), 憤激若狂 (Fènjī ruò kuáng), 分秒必争 (Fēnmiǎobìzhēng), 愤世嫉俗 (Fènshìjísú), 粉饰门面 (Fěnshì ménmiàn), 分所当为 (Fēn suǒ dāng wèi), 分所应为 (Fèn suǒ yīng wèi), 分庭抗礼 (Fēntíngkànglǐ), 分文不取 (Fēnwénbùqǔ), 分文不值 (Fēn wén bù zhí), 分一杯羹 (Fēn yībēi gēng), 粉装玉琢 (Fěn zhuāng yù zhuó), 釜底抽薪 (Fǔdǐchōuxīn), 富贵逼人 (Fùguì bī rén), 复归原主 (Fùguī yuán zhǔ), 复归于好 (Fù guī yú hǎo), 浮华不实 (Fúhuá bù shí), 复旧倒退 (Fùjiù dàotuì), 负弩前驱 (Fù nǔ qiánqū), 覆盆难照 (Fù pén nán zhào), 府骐攀鸿 (Fǔ qí pān hóng), 夫荣妻贵 (Fū róng qī guì), 妇孺皆知 (Fùrú jiē zhī), 妇人之仁 (Fù rén zhī rén), 芙蓉出水 (Fúróng chūshuǐ), 夫妻反目 (Fūqī fǎnmù), 赴汤蹈火 (Fùtāngdǎohuǒ), 拂袖而去 (Fúxiù ér qù), 扶摇直上 (Fúyáozhíshàng), 富于春秋 (Fù yú chūnqiū), 父债子还 (Fù zhài zǐ hái), 付之东流 (Fù zhī dōng liú), 付之度外 (Fù zhī dù wài), 付之流水 (Fù zhī liúshuǐ), 付之阙如 (Fù zhī quērú), 付之实现 (Fù zhī shíxiàn), 福自天中 (Fú zì tiān zhōng), 福至心灵 (Fúzhìxīnlíng), 负重忍辱 (Fùzhòng rěnrǔ), 负重致远 (Fùzhòng zhìyuǎn),

G

盖棺论定 (Gàiguānlùndìng), 改头换面 (Gǎitóuhuànmiàn), 改邪归正 (Gǎixiéguīzhèng), 甘拜下风 (Gānbàixiàfēng), 干柴烈火 (Gāncháilièhuǒ), 肝胆相照 (Gāndǎnxiāngzhào), 肝肠寸断 (Gānchángcùnduàn), 干犯法纪 (Gānfàn fǎjì), 刚板硬正 (Gāng bǎn yìng zhèng), 干戈扰攘 (Gāngē rǎorǎng), 干戈扰扰 (Gāngē rǎorǎo), 干戈相见 (Gāngē xiāng jiàn), 刚正不阿 (Gāngzhèngbù’ē), 敢做敢当 (Gǎn zuò gǎndāng), 敢作敢为 (Gǎn zuò gǎn wéi), 甘井先竭 (Gānjǐng xiān jié), 赶尽杀绝 (Gǎnjìnshājué), 钢筋铁胆 (Gāngjīn tiě dǎn), 钢筋铁骨 (Gāngjīn tiě gǔ), 肝脑涂地 (Gānnǎotúde), 高低不平 (Gāodī bùpíng), 高低贵贱 (Gāodī guìjiàn), 高高在上 (Gāogāozàishàng), 高歌抒怀 (Gāogē shūhuái), 高官厚爵 (Gāoguān hòu jué), 高官厚禄 (Gāoguān hòu lù), 高官显爵 (Gāoguān xiǎn jué), 告老还乡 (Gàolǎo huán xiāng), 膏粱子弟 (Gāoliáng zǐdì), 高居静坐 (Gāojū jìngzuò), 高朋满座 (Gāopéngmǎnzuò), 高山景行 (Gāoshān jǐng xíng), 高山流水 (Gāoshānliúshuǐ), 高山仰止 (Gāoshān yǎng zhǐ), 高谈阔论 (Gāotánkuòlùn), 高枕无忧 (Gāozhěnwúyōu), 告诸四方 (Gào zhū sìfāng), 隔岸观火 (Gé’ànguānhuǒ), 各不相犯 (Gè bù xiāng fàn), 各不相关 (Gè bù xiāngguān), 各不相谋 (Gè bù xiāng móu), 各不相让 (Gè bù xiāngràng), 各不相同 (Gè bù xiāngtóng), 格格不入 (Gégébùrù), 根深蒂固 (Gēnshēndìgù), 根生土长 (Gēnshēng tǔ zhǎng), 根深叶茂 (Gēn shēn yè mào), 各色各样 (Gèsè gè yàng), 各色俱全 (Gèsè jùquán), 各事其主 (Gè shì qí zhǔ), 各司其职 (Gè sī qí zhí), 隔鞋搔痒 (Gé xié sāoyǎng), 各有千秋 (Gèyǒuqiānqiū), 功败垂成 (Gōngbàichuíchéng), 供不应求 (Gōngbùyìngqiú), 功亏一篑 (Gōngkuīyīkuì), 公事公办 (Gōngshì gōngbàn), 拱手出让 (Gǒngshǒu chūràng), 拱手而别 (Gǒngshǒu ér bié), 拱手旁观 (Gǒngshǒu pángguān), 拱手让人 (Gǒngshǒu ràng rén), 拱手相让 (Gǒngshǒu xiāngràng), 拱手行礼 (Gǒngshǒu xínglǐ), 公私不分 (Gōngsī bù fēn), 共为唇齿 (Gòng wèi chúnchǐ), 攻无不克 (Gōng wúbù kè), 共襄盛举 (Gòng xiāng shèngjǔ), 公益精神 (Gōngyì jīngshén), 公益劳动 (Gōngyì láodòng), 工于心计 (Gōng yú xīnjì), 公诸同好 (Gōng zhū tónghào), 公诸于世 (Gōng zhū yú shì), 公子哥儿 (Gōngzǐgē er), 公子王孙 (Gōngzǐ wángsūn), 勾勾搭搭 (Gōugōudādā), 狗苟蝇营 (Gǒu gǒu yíng yíng), 苟且了事 (Gǒuqiě liǎo shì), 苟且求活 (Gǒuqiě qiú huó), 苟且偷安 (Gǒuqiě tōu’ān), 苟且偷生 (Gǒu qiě tōushēng), 苟全性命 (Gǒuquán xìngmìn), 勾三搭四 (Gōu sān dā sì), 诟谇谣诼 (Gòu suì yáo zhuó), 钩心斗角 (Gōuxīndòujiǎo), 勾心斗角 (Gōuxīndòujiǎo), 狗仗人势 (Gǒuzhàngrénshì), 瓜瓞绵绵 (Guā dié miánmián), 瓜分豆剖 (Guāfēn dòu pōu), 拐弯抹角 (Guǎiwānmòjiǎo), 顾此失彼 (Gùcǐshībǐ), 刮目相看 (Guāmùxiāngkàn), 光辉灿烂 (Guānghuī cànlàn), 光辉耀目 (Guānghuī yào mù), 光明磊落 (Guāngmínglěiluò), 光明正大 (Guāngmíngzhèngdà), 光天化日 (Guāngtiānhuàrì), 广为流传 (Guǎng wèi liúchuán), 关门办学 (Guānmén bànxué), 关门闭户 (Guānmén bì hù), 关门导购 (Guānmén dǎogòu), 关门大吉 (Guānmén dàjí), 关门读书 (Guānmén dúshū), 关门落闩 (Guānmén luò shuān), 关门落锁 (Guānmén luò suǒ), 关门上锁 (Guānmén shàng suǒ), 关门政策 (Guānmén zhèngcè), 关门整风 (Guānmén zhěngfēng), 关门捉贼 (Guānmén zhuō zéi), 关门主义 (Guānmén zhǔyì), 冠冕堂皇 (Guānmiǎntánghuáng), 官迷心窍 (Guān mí xīnqiào), 关山迢递 (Guānshān tiáo dì), 关山万里 (Guānshān wànlǐ), 挂牌开业 (Guàpái kāiyè), 挂牌售货 (Guàpái shòu huò), 瓜剖豆分 (Guā pōu dòu fēn), 瓜田李下 (Guātiánlǐxià), 固步自封 (Gùbùzìfēng), 孤臣孽子 (Gū chén niè zi), 孤独无偶 (Gūdú wú ǒu ), 孤独无援 (Gūdú wúyuán), 孤芳自赏 (Gūfāngzìshǎng), 骨鲠在喉 (Gǔgěng zài hóu), 骨鲠之臣 (Gǔgěng zhī chén), 骨鲠直起 (Gǔgěng zhíqǐ), 孤军奋战 (Gūjūn fènzhàn), 孤军深入 (Gūjūn shēnrù), 孤军作战 (Gūjūn zuòzhàn), 闺阁名媛 (Guīgé míngyuàn), 归根到底 (Guīgēn dàodǐ), 闺阁千金 (Guīgé qiānjīn), 鬼话连篇 (Guǐhuà liánpiān), 诡计多端 (Guǐjì duōduān), 鬼鬼祟祟 (Guǐ guǐsuì suì), 归心似箭 (Guīxīn sì jiàn), 诡状殊形 (Guǐ zhuàng shū xíng), 孤立无援 (Gūlì wúyuán), 孤陋寡闻 (Gūlòuguǎwén), 沽名钓誉 (Gūmíngdiàoyù), 顾名思义 (Gùmíngsīyì), 滚瓜烂熟 (Gǔnguālànshú), 滚瓜流油 (Gǔn guā liú yóu), 滚瓜溜圆 (Gǔn guā liū yuán), 故弄玄虚 (Gùnòngxuánxū), 过关斩将 (Guòguānzhǎnjiàng), 过河拆桥 (Guòhéchāiqiáo), 国先于家 (Guó xiān yú jiā), 过眼云烟 (Guòyǎnyúnyān), 顾盼神飞 (Gùpàn shén fēi), 顾盼生姿 (Gùpàn shēng zī), 顾盼自得 (Gùpàn zìdé), 顾盼自如 (Gùpàn zìrú), 顾盼自雄 (Gùpàn zì xióng), 告朔饩羊 (Gù shuò xì yáng), 故态复萌 (Gùtàifùméng), 狗头军师 (Gǒutóu jūnshī), 故土难移 (Gùtǔ nán yí), 姑妄听之 (Gūwàngtīngzhī), 姑妄言之 (Gū wàngyán zhī), 姑息养奸 (Gūxíyǎngjiān), 顾影自怜 (Gùyǐngzìlián), 国难方殷 (Guónàn fāng yīn),  过犹不及 (Guòyóubùjí), 姑置不论 (Gū zhì bùlùn), 孤注一掷 (Gūzhùyīzhì), 故作不知 (Gù zuò bùzhī), 故作高深 (Gù zuò gāoshēn), 故做狂样 (Gù zuò kuáng yàng), 故作神秘 (Gù zuò shénmì), 故作玄虚 (Gù zuò xuánxū), 故作姿态 (Gù zuò zītài),

H

海底捞月 (Hǎidǐ lāo yuè), 海枯石烂 (Hǎikūshílàn), 海来海去 (Hǎi lái hǎi qù), 害群之马 (Hàiqúnzhīmǎ), 海市蜃楼 (Hǎishìshènlóu), 海味山珍 (Hǎiwèi shān zhēn), 邯郸梦觉 (Hándān mèng jué), 邯郸入梦 (Hándān rùmèng), 邯郸学步 (Hándānxuébù), 毫发不爽 (Háofǎ bùshuǎng), 毫发未伤 (Háofǎ wèi shāng), 汗流浃背 (Hànliújiābèi), 汗流满面 (Hàn liú mǎnmiàn), 汗流如雨 (Hàn liú rú yǔ), 汗牛充栋 (Hànniúchōngdòng), 含辱求生 (Hán rǔ qiúshēng), 含辱偷生 (Hán rǔ tōushēng), 汗如雨下 (Hàn rú yǔ xià), 含沙射影 (Hánshāshèyǐng), 喊杀之声 (Hǎn shā zhī shēng), 喊声连天 (Hǎn shēng liántiān), 鼾声大作 (Hānshēng dàzuò), 鼾声呼吸 (Hānshēng hūxī), 喊声震天 (Hǎn shēng zhèn tiān), 鼾声如雷 (Hānshēng rú léi), 寒酸琐亵 (Hánsuān suǒ xiè), 含味隽永 (Hán wèi juànyǒng), 含血喷人 (Hán xuè pēn rén), 含饴弄孙 (Hán yí nòng sūn), 好大喜功 (Hàodàxǐgōng), 好高骛远 (Hàogāowùyuǎn), 好气万千 (Hǎoqì wàn qiān), 好善乐施 (Hào shàn lè shī), 含沙射影 (Hánshāshèyǐng), 含蓄不露 (Hánxù bù lù), 含蓄陈述 (Hánxù chénshù), 含蓄批评 (Hánxù pīpíng), 含蓄塞音 (Hánxù sèyīn), 含冤负屈 (Hányuān fù qū), 喊冤叫屈 (Hǎnyuān jiàoqū), 含冤莫白 (Hányuān mò bái), 含冤去世 (Hányuān qùshì), 含怨忍辱 (Hányuān rěnrǔ), 含怨受屈 (Hányuān shòuqū), 含冤死去 (Hányuān sǐqù), 含冤吞声 (Hányuān tūnshēng), 含冤终天 (Hányuān zhōngtiān), 蒿草不值 (Hāo cǎo bù zhí), 豪臣揽权 (Háo chén lǎn quán), 好事多磨 (Hǎoshìduōmó), 耗时耗事 (Hào shí hào shí), 好说歹说 (Hǎoshuōdǎishuō), 好说好散 (Hǎoshuō hǎo sàn), 好说话儿 (Hǎoshuōhuà er), 号啕痛哭(Háotáo tòngkū), 好学不倦 (Hàoxué bù juàn), 好学深思 (Hàoxué shēnsī), 好意相劝 (Hǎoyì xiāngquàn), 和蔼可亲 (Hé’ǎikěqīn), 赫赫有名 (Hèhè yǒumíng), 黑白不分 (Hēibái bu fēn), 黑白分明 (Hēibái fēnmíng), 黑家白日 (Hēi jiā bái rì), 黑间白日 (Hēi jiān bái rì), 黑眉乌嘴 (Hēi méi wū zuǐ), 黑天白日 (Hēitiān báirì), 黑天半夜 (Hēitiān bànyè), 黑天摸地 (Hēitiān mō dì), 合镜重圆 (Hé jìng chóngyuán), 合卺交欢 (Héjǐn jiāohuān), 何堪回首 (Hé kān huíshǒu), 贺客盈门 (Hè kè yíng mén), 鹤立鸡群 (Hèlìjīqún), 横眉瞪眼 (Héngméi dèngyǎn), 横眉怒目 (Héngméinùmù), 横眉竖目 (Héngméi shù mù), 横眉竖眼 (Héngméi shù yǎn), 和衷共济 (Hézhōnggòngjì), 红光满面 (Hóngguāngmǎnmiàn), 轰轰烈烈 (Hōnghōnglièliè), 红鸾出墙 (Hóng luán chū qiáng), 洪水连天 (Hóngshuǐ liántiān), 洪水猛兽 (Hóngshuǐměngshòu), 洪水滔滔 (Hóngshuǐ tāotāo), 哄堂大笑 (Hōngtáng dà xiào), 红杏出墙 (Hóng xìng chū qiáng), 红颜薄命 (Hóngyán bómìng), 闳中肆外 (Hóng zhōng sì wài), 后继无力 (Hòujì wúlì), 后继无人 (Hòujì wú rén), 后继有人 (Hòujì yǒurén), 后来居上 (Hòuláijūshàng), 猴手猴脚 (Hóu shǒu hóu jiǎo), 猴头猴脑 (Hóu tóu hóu nǎo), 厚颜无耻 (Hòuyánwúchǐ), 画饼充饥 (Huàbǐngchōngjī), 话不成意 (Huà bùchéng yì), 花不愣登 (Huà bù lèng dēng), 话不离宗 (Huà bùlí zōng), 话不切题 (Huà bù qiètí), 话不投机 (Huà bù tóujī), 话不虚传 (Huà bù xū chuán), 画荻教子 (Huà dí jiàozǐ), 画栋雕梁 (Huà dòng diāo liáng), 花好月圆 (Huāhǎoyuèyuán), 花花草草 (Huāhuā cǎocǎo), 花花肠子 (Huā hua chángzi), 花花搭搭 (Huā hua dā dā), 花花公子 (Huāhuā gōngzǐ), 花花绿绿 (Huāhuā lǜlǜ), 坏事做绝 (Huàishì zuò jué), 坏透槐角 (Huài tòu huái jiǎo) 话里套话 (Huà li tàohuà), 话里有话 (Huàliyǒuhuà), 话里有因 (Huà li yǒu yīn), 画龙点睛 (Huàlóngdiǎnjīng), 患得患失 (Huàndéhuànshī), 黄雀伺蝉 (Huáng què cì chán), 恍然大悟 (Huǎngrándàwù), 荒唐不经 (Huāngtáng bù jīng), 荒唐透顶 (Huāngtáng tòudǐng), 荒唐无稽 (Huāngtáng wújī), 患难之交 (Huànnàn zhī jiāo), 欢声歌唱 (Huānshēng gēchàng), 欢声雷动 (Huānshēng léidòng), 欢声笑语 (Huānshēng xiàoyǔ), 欢喜冤家 (Huānxǐ yuānjiā), 画蛇添足 (Huà shé tiān zhù), 花团锦簇 (Huātuánjǐncù), 化险为夷 (Huàxiǎnwéiyí), 花言巧语 (Huāyánqiǎoyǔ), 花枝招展 (Huāzhīzhāozhǎn), 话中有刺 (Huà zhōng yǒu huà), 话中有话 (Huà zhōng yǒu cì), 画中有诗 (Huà zhōng yǒu shī), 胡编乱造 (Hú biān luànzào), 怙恶不悛 (Hù’è bù quān), 怙恶凌人 (Hù’è líng rén), 呼风唤雨 (Hūfēnghuànyǔ), 湖光山色 (Húguāngshānsè), 忽忽不乐 (Hūhū bù lè), 忽忽一年 (Hūhū yī nián), 忽忽悠悠 (Hūhū you yōu), 忽忽之谋 (Hūhū zhī móu), 糊糊涂涂 (Hú hútú tú), 回肠荡气 (Huícháng dàng qì), 回肠九转 (Huí cháng jiǔ zhuǎn), 回春乏术 (Huíchūn fáshù), 回春灵药 (Huíchūn líng yào), 悔过自新 (Huǐguò zì xīn), 悔恨莫及 (Huǐhèn mò jí), 回黄转绿 (Huí huáng zhuǎn lǜ), 挥霍公款 (Huīhuò gōngkuǎn), 挥霍无度 (Huīhuò wúdù), 挥霍一空 (Huīhuò yīkōng), 挥师出击 (Huīshī chūjí), 回天乏术 (Huí tiān fáshù), 回头是岸 (Huítóushì’àn), 灰头土脸 (Huītóutǔliǎn), 灰头土面 (Huī tóu tǔ miàn), 灰头土脑 (Huī tóu tǔ nǎo), 回头一看 (Huítóu yī kàn), 回头一想 (Huítóu yī xiǎng), 晦往明来 (Huì wǎng míng lái), 虎口余生 (Hǔkǒu yúshēng), 囫囵吞枣 (Húlúntūnzǎo), 魂不附体 (Húnbùfùtǐ), 昏昏沉沉 (Hūn hūn chénchén), 浑浑噩噩 (Húnhún’è’è), 混混噩噩 (Hùnhun è è), 昏昏好梦 (Hūn hūn hǎo mèng), 昏昏迷迷 (Hūn hūnmí mí), 昏昏入睡 (Hūn hūn rùshuì), 昏昏欲睡 (Hūn hūn yù shuì), 魂梦不安 (Hún mèng bù’ān), 魂梦为劳 (Hún mèng wèi láo), 浑身打散 (Húnshēn dǎ sàn), 浑身解数 (Húnshēn xièshù), 浑身上下 (Húnshēn shang xià), 浑身是胆 (Húnshēn shì dǎn), 浑身是汗 (Húnshēn shì hàn), 浑身是劲 (Húnshēn shì jìn), 浑身湿透 (Húnshēn shī tòu), 混世魔王 (Hùnshìmówáng), 昏天暗地 (Hūn tiān àn dì), 昏天黑地 (Hūntiānhēidì), 混天撩日 (Hùn tiān liāo rì), 昏头昏脑 (Hūntóuhūnnǎo), 昏头转向 (Hūn tóu zhuàn xiàng), 混为一谈 (Hùnwéiyītán), 混为一体 (Hùn wéi yītǐ), 混淆不清 (Hùnxiáo bù qīng), 混淆敌友 (Hùnxiáo dí yǒu), 混淆黑白 (Hùnxiáo hēibái), 魂消魄散 (Húnxiāo pò sàn), 混淆是非 (Hùnxiáo shìfēi), 混淆视听 (Hùnxiáo shìtīng), 祸从口出 (Huò cóng kǒu chū), 祸从天降 (Huò cóng tiān jiàng), 火上加油 (Huǒshàngjiāyóu), 火烧眉毛 (Huǒshāoméimáo), 狐群狗党 (Húqúngǒudǎng), 虎视眈眈 (Hǔshìdāndān), 户枢不蠹 (Hù shū bù dù), 昏昏欲睡 (Hūn hūn yù shuì),  胡说八道 (Húshuō bādào), 胡思乱想 (Húsīluànxiǎng), 虎头蛇尾 (Hǔtóushéwěi), 虎溪三笑 (Hǔ xī sān xiào), 虎穴龙潭 (Hǔxué lóng tán), 虎穴追踪 (Hǔ xué zhuīzōng), 呼之欲出 (Hūzhīyùchū), 胡子八杈 (Húzi bā chā), 胡子八髭 (Húzi bā zī), 胡子工程 (Húzi gōngchéng), 胡子拉碴 (Húzilāchā), 胡子牌儿 (Húzi pái er), 胡作非为 (Húzuòfēiwéi),

J

家常便饭 (Jiāchángbiànfàn), 假力于人 (Jiǎ lì yú rén), 见风转舵 (Jiànfēngzhuǎnduò), 将错就错 (Jiāngcuòjiùcuò), 江河日下 (Jiānghérìxià), 江河行地 (Jiānghé xíng dì), 将功补过 (Jiānggōngbǔguò), 将计就计 (Jiāngjìjiùjì), 将天比地 (Jiāng tiān bǐ de), 戋戋之数 (Jiān jiān zhī shù), 拣精挑肥 (Jiǎn jīng tiāo féi), 见机行事 (Jiànjī xíngshì), 渐具眉目 (Jiàn jù méimù), 艰苦备尝 (Jiānkǔ bèi cháng), 艰苦奋斗 (Jiānkǔ fèndòu), 见利妄为 (Jiàn lì wàngwéi), 见利忘义 (Jiàn lì wàng yì), 艰难竭蹶 (Jiānnán jié jué), 艰难困苦 (Jiānnán kùnkǔ), 艰难曲折 (Jiānnán qūzhé), 艰难险阻 (Jiānnán xiǎnzǔ), 坚强不屈 (Jiānqiáng bùqū), 见仁见智 (Jiànrénjiànzhì), 兼容并包 (Jiānróngbìngbāo), 兼容并蓄 (Jiānróngbìngxù), 渐入佳境 (Jiàn rù jiājìng), 渐入梦乡 (Jiàn rù mèngxiāng), 兼弱攻昧 (Jiān ruò gōng mèi), 积案如山 (Jī’àn rúshān), 贱如土苴 (Jiàn rú tǔ jū), 箭如雨下 (Jiàn rú yǔ xià), 尖声尖气 (Jiān shēng jiān qì), 贱声贱气 (Jiàn shēng jiàn qì), 兼收并蓄 (Jiānshōubìngxù), 监守自盗 (Jiānshǒuzìdào), 尖酸刻薄 (Jiānsuān kèbó), 见所未见 (Jiànsuǒwèijiàn), 肩挑背负 (Jiān tiāo bèifù), 肩挑叫卖 (Jiān tiāo jiàomài), 见兔顾犬 (Jiàn tù gù quǎn), 见微知著 (Jiànwēizhīzhù), 见闻广博 (Jiànwén guǎngbó), 见闻有限 (Jiànwén yǒuxiàn), 见物伤情 (Jiàn wù shāng qíng), 见物思人 (Jiàn wù sī rén), 荐贤举能 (Jiàn xián jǔ néng), 见贤思齐 (Jiàn xián sī qí), 见笑大方 (Jiànxiào dàfāng), 减员增效 (Jiǎnyuán zēng xiào), 见异思迁 (Jiànyìsīqiān), 见义勇为 (Jiànyìyǒngwéi), 教导有方 (Jiàodǎo yǒu fāng), 蛟龙得水 (Jiāolóng dé shuǐ), 矫矫不群 (Jiǎo jiǎo bù qún), 缴枪不杀 (Jiǎo qiāng bù shā), 矫情立异 (Jiǎoqíng lì yì), 矫情镇物 (Jiǎoqíng zhèn wù), 皎如日星 (Jiǎo rú rì xīng), 矫若游龙 (Jiáo ruò yóu lóng), 矫揉造作 (Jiǎoróuzàozuò), 娇生惯养 (Jiāoshēngguànyǎng), 娇声娇气 (Jiāo shēng jiāoqì), 娇声嫩语 (Jiāo shēng nèn yǔ), 教授得法 (Jiàoshòu défǎ), 教书育人 (Jiāoshū yù rén), 脚踏实地 (Jiǎotàshídì), 矫枉过正 (Jiǎowǎngguòzhèng), 夹七夹八 (Jiā qī jiā bā), 驾轻就熟 (Jiàqīngjiùshú), 颊上添毫 (Jiá shàng tiān háo), 家徒四壁 (Jiātúsìbì), 家无担石 (Jiā wú dàn shí ), 家无二主 (Jiā wú èr zhǔ), 家无长物 (Jiā wú cháng wù), 假意奉承 (Jiǎyì fèngchéng), 加油添醋 (Jiāyóu tiān cù), 家喻户晓 (Jiāyùhùxiǎo), 假左真右 (Jiǎ zuǒ zhēn yòu), 截长补短 (Jié cháng bǔ duǎn), 饥肠辘辘 (Jīcháng lùlù), 借刀杀人 (Jièdāoshārén) 接二连三 (Jiē’èrliánsān), 借花献佛 (Jièhuāxiànfó), 竭尽全力 (Jiéjìn quánlì), 孑然一身 (Jiérán yīshēn), 接上带下 (Jiē shàng dài xià), 节上生枝 (Jié shàng shēngzhī), 洁身自好 (Jiéshēnzìhào), 借题发挥 (Jiètífāhuī), 节外生枝 (Jiéwàishēngzhī), 接踵而来 (Jiēzhǒng ér lái), 捷足先登 (Jiézúxiāndēng), 积非成是 (Jī fēi chéng shì), 鸡飞蛋打 (Jīfēidàndǎ), 鸡飞狗跳, (Jī fēi gǒu tiào), 急公好义 (Jí gōng hào yì), 吉光片羽 (Jíguāng piànyǔ), 几可乱真 (Jǐ kě luànzhēn), 急流勇进 (Jíliú yǒng jìn), 急流勇退 (Jíliúyǒngtuì), 鸡毛蒜皮 (Jīmáosuànpí), 缉拿归案 (Jīná guī’àn), 金蝉脱壳 (Jīnchántuōké) 金城汤池 (Jīnchéng tāngchí), 今非昔比 (Jīn fēi xī bǐ), 敬陈始末 (Jìng chén shǐmò), 金刚怒目 (Jīngāng nùmù), 金刚铁汉 (Jīngāng tiěhàn), 荆钗布裙 (Jīng chāi bù qún), 惊魂夺魄 (Jīnghún duó pò), 惊魂方定 (Jīnghún fāng dìng), 惊魂未定 (Jīnghúnwèidìng), 精打细算 (Jīngdǎxìsuàn), 井底之蛙 (Jǐngdǐzhīwā), 惊弓之鸟 (Jīnggōngzhīniǎo), 惊鸿一瞥 (Jīng hóng yīpiē), 惊鸿游龙 (Jīng hóng yóu lóng), 镜花水月 (Jìnghuāshuǐyuè), 兢兢业业 (Jīngjīngyèyè), 井井有条 (Jǐngjǐngyǒutiáo), 警民共建 (Jǐng mín gòng jiàn), 精明强干 (Jīngmíngqiánggàn), 精明详密 (Jīngmíng xiáng mì), 经明行修 (Jīng míng xíng xiū), 精神百倍 (Jīngshén bǎibèi), 精神饱满 (Jīngshén bǎomǎn), 精神不死 (Jīngshén bùsǐ), 精神财富 (Jīngshén cáifù), 精神错乱 (Jīngshén cuòluàn), 精神抖擞 (Jīngshén dǒusǒu), 精神焕发 (Jīngshén huànfā), 精通世故 (Jīngtōng shìgù), 精通熟练 (Jīngtōng shúliàn), 巾帼须眉 (Jīnguó xūméi), 巾帼英雄 (Jīnguó yīngxióng), 泾渭分明 (Jīng wèi fēn míng), 精益求精 (Jīngyìqiújīng), 惊猿脱兔 (Jīng yuán tuōtù), 京韵大鼓 (Jīngyùndàgǔ), 敬长抚幼 (Jìng zhǎng fǔ yòu), 斤斤计较 (Jīnjīnjìjiào), 金科玉律 (Jīnkēyùlǜ), 紧锣密鼓 (Jǐnluómìgǔ), 锦囊妙计 (Jǐnnángmiàojì), 进锐退速 (Jìn ruì tuì sù), 噤若寒蝉 (Jìnruòhánchán), 今是昨非 (Jīn shì zuó fēi), 锦衣狐裘 (Jǐnyī hú qiú), 近于荒唐 (Jìn yú huāngtáng), 鸡犬不惊 (Jī quǎn bù jīng), 鸡犬不留 (Jī quǎn bù liú), 鸡犬不宁 (Jīquǎnbùníng), 鸡犬升天 (Jīquǎnshēngtiān), 鸡犬相闻 (Jī quǎn xiāng wén), 锦上添花 (Jǐnshàngtiānhuā), 尽善尽美 (Jìnshànjìnměi), 近水楼台 (Jìnshuǐlóutái), 谨颂俪安 (Jǐn sōng lì ān), 进退维谷 (Jìntuìwéigǔ), 金印纹脸 (Jīn yìn wén liǎn), 金印紫绶 (Jīn yìn zǐ shòu), 既往不咎 (Jìwǎngbùjiù), 酒来话开 (Jiǔ lái huà kāi), 九牛二虎 (Jiǔ niú èr hǔ), 九牛一毛 (Jiǔniúyīmáo), 酒色过度 (Jiǔsè guòdù), 酒肉朋友 (Jiǔròu péngyǒu), 咎由自取 (Jiùyóuzìqǔ), 吉凶未卜 (Jíxiōng wèibǔ), 肌鹰侍中 (Jī yīng shì zhōng), 机缘凑巧 (Jīyuán còuqiǎo), 急于求成 (Jíyú qiú chéng), 金玉良言 (Jīnyù liángyán), 金玉良缘 (Jīnyù liángyuán), 金玉满堂 (Jīnyù mǎntáng), 卷款潜逃 (Juǎn kuǎn qiántáo), 倦鸟知返 (Juàn niǎo zhī fǎn), 卷土重来 (Juǎntǔchónglái), 拒不服从 (Jù bù fúcóng), 拒不服输 (Jù bù fúshū), 拒不接受 (Jù bù jiēshòu), 举鼎绝膑 (Jǔ dǐng jué bìn), 绝路逢生 (Juélù féng shēng), 决胜千里 (Juéshèng qiānlǐ), 绝无此理 (Jué wú cǐ lǐ), 绝无仅有 (Juéwújǐnyǒu), 遽返道山 (Jù fǎn dào shān), 鞠躬尽瘁 (Jūgōngjìncuì), 聚精会神 (Jùjīnghuìshén), 举目无亲 (Jǔmù wú qīn), 君临天下 (Jūnlín tiānxià), 君临万邦 (Jūnlín wànbāng), 据实报告 (Jù shí bàogào), 据实而报 (Jù shí ér bào), 据实而言 (Jù shí ér yán), 举世风从 (Jǔshì fēng cóng), 举世闻名(Jǔshì wénmíng), 举世无匹 (Jǔshì wú pǐ), 举世无双 (Jǔshì wúshuāng), 据实相告 (Jù shí xiāng gào), 据实以报 (Jù shí yǐ bào), 据实招供 (Jù shí zhāogòng), 居之不疑 (Jū zhī bù yí), 举直错枉 (Jǔ zhí cuò wǎng), 举世瞩目 (Jǔshì zhǔmù), 跼天蹐地 (Jú tiān jí dì), 居心叵测 (Jūxīnpǒcè), 聚族而居 (Jù zú ér jū), 举座不欢 (Jǔ zuò bù huān), 举足轻重 (Jǔzúqīngzhòng),

K

 仓济贫 (Kāi cāng jìpín), 开门见山 (Kāiménjiànshān), 开门揖盗 (Kāimén yī dào), 开山鼻祖 (Kāishān bízǔ), 开山祖寺 (Kāishān zǔ sì), 开箱倒笼 (Kāi xiāng dào lóng), 开心见诚 (Kāixīn jiàn chéng), 开心一刻 (Kāixīn yīkè), 开宗明义 (Kāizōngmíngyì), 砍柴打草 (Kǎn chái dǎ cǎo), 堪称典范 (Kān chēng diǎnfàn), 堪称佳作 (Kān chēng jiāzuò), 看风使舵 (Kàn fēng zhuǎn duò), 看风转舵 (Kàn fēng shǐ duò), 抗尘走俗 (Kàng chén zǒu sú), 慷慨悲愤 (Kāngkǎi bēifèn), 慷慨悲歌 (Kāngkǎi bēigē), 慷慨悲吟 (Kāngkǎi bēi yín), 慷慨陈词 (Kāngkǎi chén cí), 慷慨成仁 (Kāngkǎi chéngrén), 侃侃而谈 (Kǎnkǎn ér tán), 慷慨大方 (Kāngkǎi dàfāng), 慷慨好施 (Kāngkǎi hào shī), 慷慨激昂 (Kāngkǎijī’áng), 慷慨解囊 (Kāngkǎi jiěnáng), 慷慨就义 (Kāngkǎi jiùyì), 慷慨捐躯 (Kāngkǎi juānqū), 慷慨乐助 (Kāngkǎi lè zhù), 慷慨输将 (Kāngkǎi shū jiāng), 慷慨仗义 (Kāngkǎi zhàngyì), 看人眉睫 (Kàn rén méijié), 看人说话 (Kàn rén shuōhuà), 看人下菜 (Kàn rén xià cài), 看人行事 (Kàn rén xíngshì), 看人嘴脸 (Kàn rén zuǐliǎn), 看着眼馋 (Kàn zhuó yǎnchán), 看朱成碧 (Kàn zhūchéngbì), 靠山傍水 (Kàoshān bàng shuǐ), 靠山吃山 (Kàoshān chī shān), 刻不容缓 (Kèbùrónghuǎn), 刻骨仇恨 (Kègǔ chóuhèn), 刻骨镂心 (Kègǔ lòu xīn), 刻骨相思 (Kègǔ xiàng sī), 磕磕撞撞 (Kē ke zhuàng zhuàng), 坑蒙拐骗 (Kēngmēng guǎipiàn), 坑人不浅 (Kēng rén bù qiǎn), 客死他乡 (Kèsǐ tāxiāng), 肯堂肯构 (Kěn táng kěn gòu), 磕头礼拜 (Kētóu lǐbài), 磕头赔罪 (Kētóu péizuì), 磕头碰脑 (Kētóu pèng nǎo), 可有可无 (Kě yǒu kě wú), 苛求无厌 (Kēqiú wú yàn), 刻舟求剑 (Kèzhōuqiújiàn), 空洞无物 (Kōngdòng wúwù), 空谷足音 (Kōnggǔ zúyīn), 空口白话 (Kōngkǒu báihuà), 空口难凭 (Kōngkǒu nán píng), 空口无凭 (Kōng kǒu wú píng), 空前绝后 (Kōngqiánjuéhòu), 空谈误国 (Kōngtán wù guó), 空谈无益 (Kōngtán wúyì), 空头支票 (Kōngtóu zhīpiào), 空穴来风 (Kōngxuéláifēng), 空中楼阁 (Kōngzhōnglóugé), 口角春风 (Kǒujiǎo chūnfēng), 口角生风 (Kǒujiǎo shēng fēng), 口蜜腹剑 (Kǒumìfùjiàn), 扣盘扪烛 (Kòu pán mén zhú), 扣人心弦 (Kòurénxīnxián), 口若悬河 (Kǒuruòxuánhé), 口是心非 (Kǒushìxīnfēi), 口凶心软 (Kǒu xiōng xīnruǎn), 口血未干 (Kǒu xuè wèi gān), 快马加鞭 (Kuàimǎjiābiān), 快人快事 (Kuài rén kuài shì), 快人快语 (Kuàirénkuàiyǔ), 快意当前 (Kuàiyì dāngqián), 脍炙人口 (Kuàizhìrénkǒu), 宽大包容 (Kuāndà bāoróng), 宽大放纵 (Kuāndà fàngzòng), 宽大仁爱 (Kuāndà rén’ài), 宽大释放 (Kuāndà shìfàng), 宽大舒畅 (Kuāndà shūchàng), 宽大为怀 (Kuāndà wéi huái), 宽大无边 (Kuāndà wúbiān), 宽大有余 (Kuāndà yǒuyú), 宽打窄用 (Kuāndǎ zhǎi yòng), 狂风暴雨 (Kuángfēng bàoyǔ), 狂风大作 (Kuángfēng dàzuò), 狂风骤起 (Kuángfēng zhòu qǐ), 狂风恶浪 (Kuángfēng èlàng), 狂风怒号 (Kuángfēng nùháo), 狂风怒吼 (Kuángfēng nùhǒu), 狂轰滥炸 (Kuáng hōng làn zhà), 筐窥筐举 (Kuāng kuī kuāng jǔ),  匡时济世 (Kuāng shí jìshì), 狂妄自大 (Kuángwàng zì dà), 旷世日久 (Kuàngshì rì jiǔ), 宽猛并济 (Kuān měng bìng jì), 宽猛相济 (Kuān měng xiāng jì), 宽恕姑息 (Kuānshù gūxí), 跨洋过海 (Kuà yángguò hǎi), 宽以待人 (Kuān yǐ dàirén), 宽以济猛 (Kuān yǐ jì měng), 宽以律人(Kuān yǐ lǜ rén), 跨灶之才 (Kuà zào zhī cái), 苦不堪言 (Kǔ bùkān yán), 苦大仇深 (Kǔ dà chóu shēn), 苦海无边 (Kǔhǎi wúbiān), 揆情度理 (Kuí qíng duó lǐ), 苦口婆心 (Kǔkǒupóxīn),苦口相劝(Kǔkǒu xiàng quàn), 苦苦哀求 (Kǔ kǔ āiqiú), 苦苦相逼 (Kǔ kǔ xiāng bī), 苦苦相求 (Kǔ kǔ xiāng qiú), 哭哭笑笑 (Kū kū xiào xiào), 酷吏赃官 (Kùlì zāngguān), 枯木逢春 (Kūmùféngchūn), 枯木死灰 (Kūmù sǐhuī), 苦思冥想 (Kǔsīmíngxiǎng), 苦中作乐 (Kǔ zhōng zuòlè),

L

辣不可言 (Là bùkě yán), 来回来去 (Lái huílái qù), 来来往往 (Lái lái wǎngwǎng), 来龙去脉 (Láilóngqùmài), 来日方长 (Láirìfāngcháng), 来去分明 (Lái qù fēnmíng), 来去无羁 (Lái qù wú jī), 来去无踪 (Lái qù wú zōng), 来去自如 (Lái qù zìrú), 来去自由 (Lái qù zìyóu), 来意不善 (Láiyì bùshàn), 来者不拒 (Lái zhě bù jù), 拉拢收买 (Lālǒng shōumǎi), 蜡尽春始 (Là jǐn chūn shǐ), 滥调陈腔 (Làndiào chén qiāng), 狼狈不堪 (Lángbèi bùkān), 狼狈而去 (Lángbèi ér qù), 狼狈失据 (Lángbèi shījù), 狼狈逃窜 (Lángbèi táocuàn), 狼狈为奸 (Lángbèiwéijiān), 狼狈周章 (Lángbèi zhōuzhāng), 兰摧玉折 (Lán cuī yù zhé), 狼多肉少 (Láng duōròu shǎo), 琅嬛福地 (Lánghuán fúdì), 浪迹江湖 (Làngjì jiānghú), 浪迹天涯 (Làngjì tiānyá), 狼吞虎咽 (Lángtūnhǔyàn), 滥用公款 (Lànyòng gōngkuǎn), 滥用经费 (Lànyòng jīngfèi), 滥用特权 (Lànyòng tèquán), 滥用威权 (Lànyòng wēiquán), 滥用无毒 (Lànyòng wú dú), 滥用药物 (Lànyòng yàowù), 滥用职权 (Lànyòng zhíquán), 滥竽充数 (Lànyúchōngshù), 老蚌生珠 (Lǎo bàng shēng zhū), 老成持重 (Lǎochéngchízhòng), 老成凋谢 (Lǎochéng diāoxiè), 牢愁莫遣 (Láo chóu mò qiǎn), 老当益壮 (Lǎodāngyìzhuàng), 老店新开 (Lǎo diàn xīn kāi), 老奸巨猾 (Lǎojiānjùhuá), 老生常谈 (Lǎoshēngchángtán), 老态龙钟 (Lǎotàilóngzhōng), 老气横秋 (Lǎoqìhéngqiū), 劳燕分飞 (Láoyànfēnfēi), 老妪能解 (Lǎoyù néng jiě), 辣手摧花 (Làshǒu cuī huā), 乐不可支 (Lèbùkězhī), 乐不思蜀 (Lèbùsīshǔ), 雷打不动 (Léidǎbùdòng), 擂鼓进兵 (Léi gǔ jìnbīng), 擂鼓筛锣 (Léi gǔ shāi luó), 泪痕斑斑 (Lèihén bānbān), 泪痕满面 (Lèihén mǎnmiàn), 泪痕未干 (Lèihén wèi gān), 雷霆万钧 (Léitíngwànjūn), 乐极生悲 (Lèjíshēngbēi), 冷嘲热讽 (Lěngcháorèfěng), 冷箭黑枪 (Lěngjiàn hēiqiāng), 冷若冰霜 (Lěngruòbīngshuāng), 冷言冷语 (Lěngyánlěngyǔ), 冷眼旁观 (Lěngyǎnpángguān), 乐善好施 (Lèshànhàoshī), 连镳并轸 (Lián biāo bìng zhěn), 两次三番 (Liǎng cì sān fān), 两次运球 (Liǎng cì yùn qiú), 两地奔波 (Liǎng dì bēnbō), 两地分居 (Liǎng dì fēnjū), 两地相思 (Liǎng dì xiāngsī), 良工苦心 (Liáng gōng kǔxīn), 良工心苦 (Liáng gōng xīn kǔ), 两可之间 (Liǎng kě zhī jiān), 两面三刀 (Liǎngmiànsāndāo), 两面受敌 (Liǎngmiàn shòudí), 两情缱绻 (Liǎng qíng qiǎnquǎn), 两情相悦 (Liǎng qíng xiāng yuè), 两全其美 (Liǎngquánqíměi), 梁上君子 (Liángshàngjūnzǐ), 量少质差 (Liàng shǎo zhì chà),  两小无猜 (Liǎngxiǎowúcāi), 良心何在 (Liángxīn hézài), 良心谴责 (Liángxīn qiǎnzé), 良心丧尽 (Liángxīn sàng jìn), 两头为难 (Liǎngtóu wéinán), 两头在外 (Liǎngtóu zàiwài), 两袖清风 (Liǎngxiùqīngfēng), 恋恋不舍 (Liànliànbùshě), 恋恋不忘 (Liànliàn bù wàng), 炼石补天 (Liàn shí bǔ tiān), 连战皆北 (Liánzhàn jiē běi), 连战皆捷 (Liánzhàn jiē jié), 连战连胜 (Liánzhàn lián shèng), 敛足不前 (Liǎn zú bù qián), 寥寥无几 (Liáoliáo wújǐ), 了如指掌 (Liǎorúzhǐzhǎng), 了若指掌 (Liǎo ruò zhǐ zhǎng), 聊胜于无 (Liáoshèngyúwú), 料事如神 (Liào shì rú shén), 力不从心 (Lì bù cóng xīn), 力不能支 (Lì bùnéng zhī), 礼不嫌多 (Lǐ bù xián duō), 力搀颠危 (Lì chān diān wēi), 沥陈鄙见 (Lì chén bǐ jiàn), 李代桃僵 (Lǐdàitáojiāng), 立党为公 (Lì dǎng wèi gōng), 立党为私 (Lì dǎng wèi sī), 烈士殉名 (Lièshì xùn míng), 立竿见影 (Lìgānjiànyǐng), 离家出走 (Lí jiā chūzǒu), 历久不衰 (Lìjiǔ bù shuāi), 历久常新 (Lìjiǔ cháng xīn), 历久弥坚 (Lìjiǔ mí jiān), 历久弥新 (Lìjiǔ mí xīn), 离久情疏 (Lí jiǔ qíng shū), 历历可见 (Lìlì kějiàn), 哩哩啦啦 (Lī lī lā la), 里里拉拉 (Lǐ lǐlā lā), 哩哩噜噜 (Lī lī lū lū), 哩哩罗罗 (Lī lī luō luō), 历历落落 (Lìlì luòluò), 历历如绘 (Lìlì rú huì), 历历在目 (Lìlì zài mù), 力可拔山 (Lì kě bá shān), 鳞次栉比 (Líncìzhìbǐ), 琳琅满目 (Línlángmǎnmù), 灵丹妙药 (Língdānmiàoyào), 另谋高就 (Lìng móu gāo jiù), 另谋生计 (Lìng móu shēngjì), 零敲碎打 (Língqiāosuìdǎ), 令人齿冷 (Lìng rén chǐlěng), 令人发指 (Lìng rén fà zhǐ), 令人惊骇 (Lìng rén jīnghài), 令人满意 (Lìng rén mǎnyì), 令人喷饭 (Lìng rén pēnfàn), 令人捧腹 (Lìng rén pěngfù), 令人切齿 (Lìng rén qièchǐ), 令人却步 (Lìng rén quèbù), 令人神往 (Lìng rén shénwǎng), 令人作呕 (Lìng rén zuò’ǒu), 临阵换将 (Línzhèn huàn), 临阵磨枪 (Línzhènmóqiāng), 临阵退缩 (Línzhèn tuìsuō), 临阵脱逃 (Línzhèntuōtáo), 礼尚往来 (Lǐshàngwǎnglái), 另起炉灶 (Lìngqǐlúzào), 另眼相看 (Lìngyǎnxiāngkàn), 临机应变 (Línjī yìngbiàn), 琳琅满目 (Línlángmǎnmù), 淋漓尽致 (Línlíjìnzhì), 临深履薄 (Lín shēn lǚ bó), 临崖勒马 (Lín yá lè mǎ), 临终遗言 (Línzhōng yíyán), 离奇失踪 (Líqí shīzōng), 力求上进 (Lìqiú shàngjìn), 力求一逞 (Lìqiú yī chěng), 利少弊多 (Lì shǎo bì duō), 力挽狂澜 (Lìwǎnkuánglán), 流传甚广 (Liúchuán shén guǎng), 流传下去 (Liúchuán xiàqù), 留连忘返 (Liúlián wàng fǎn), 六神无主 (Liùshénwúzhǔ), 溜之大吉 (Liūzhīdàjí), 利用厚生 (Lìyòng hòushēng), 利欲熏心 (Lìyùxūnxīn), 理直气壮 (Lǐzhíqìzhuàng), 龙飞凤舞 (Lóngfēifèngwǔ), 龙潭虎穴 (Lóngtánhǔxué), 露出马脚 (Lòuchū mǎjiǎo), 漏洞百出 (Lòudòng bǎichū), 落井下石 (Luòjǐngxiàshí), 楼台亭阁 (Lóutái tíng gé), 乱嚷乱叫 (Luàn rǎng luàn jiào), 乱七八糟 (Luànqībāzāo), 乱说乱动 (Luàn shuō luàn dòng), 乱说一通 (Luàn shuō yītòng), 履穿踵决 (Lǚ chuān zhǒng jué), 屡次三番 (Lǚcì sān fān), 鲁殿灵光 (Lǔ diàn língguāng), 略见一斑 (Lüè jiàn yībān), 略尽绵薄 (Lüè jǐn miánbó), 略迹原情 (Lüè jī yuán qíng), 略具规模 (Lüè jù guīmó), 掠美市恩 (Lüè měi shì ēn), 炉火纯青 (Lúhuǒchúnqīng), 路柳墙花 (Lù liǔ qiáng huā), 缕缕陈述 (Lǚlǚ chénshù), 缕缕青丝 (Lǚlǚ qīngsī), 碌碌无能 (Lùlù wúnéng), 碌碌无为 (Lùlù wúwéi), 碌碌无闻 (Lùlù wúwén), 陆陆续续 (Lù lùxù xù), 论长论短 (Lùn cháng lùn duǎn), 论斤掰两 (Lùn jīn bāi liǎng), 沦落风尘 (Lúnluò fēngchén), 落落大方 (Luòluò dàfāng), 落落寡合 (Luòluò guǎhé), 落落寡欢 (Luòluò guǎhuān), 落落寡交 (Luòluò guǎ jiāo), 落落穆穆 (Luòluò mù mù), 镂金错彩 (Lòu jīn cuò cǎi), 镂金雕玉 (Lòu jīn diāo yù), 搂头盖脸 (Lōu tóu gài liǎn), 落叶归根 (Luòyèguīgēn),  鹿死谁手 (Lùsǐshuíshǒu), 露尾藏头 (Lù wěi cáng tóu), 履险如夷 (Lǚ xiǎn rú yí), 屡遭败北 (Lǚ zāo bàiběi), 屡遭不测 (Lǚ zāo bùcè),

M

马不停蹄 (Mǎbùtíngtí), 马齿徒增 (Mǎ chǐ tú zēng), 马到成功 (Mǎdàochénggōng), 马翻人仰 (Mǎ fān rén yǎng), 买卖不公 (Mǎimài bùgōng), 买卖公平 (Mǎimài gōngpíng), 埋名隐姓 (Mái míng yǐn xìng), 埋头苦干 (Máitóu kǔ gàn), 埋香葬玉 (Mái xiāng zàng yù), 买笑勾栏 (Mǎi xiào gōulán), 买笑追欢 (Mǎi xiào zhuī huān), 卖主求荣 (Màizhǔ qiú róng), 马马虎虎 (Mǎmǎhǔhǔ), 麻麻木木 (Má mámù mù ), 麻麻苏苏(儿) (Má má sū sū (er)), 麻木不仁 (Mámùbùrén), 漫不经心 (Mànbùjīngxīn), 漫不经意 (Màn bùjīngyì), 瞒不了人 (Mán bùliǎo rén), 满不停蹄 (Mǎn bù tíng tí), 满不在乎 (Mǎnbùzàihū), 漫长肃静 (Màncháng sùjìng), 漫长岁月 (Màncháng suìyuè), 满城风雨 (Mǎnchéngfēngyǔ), 满腹狐疑 (Mǎnfù húyí), 满腹疑团 (Mǎnfù yítuán), 满腹疑云 (Mǎnfù yíyún), 满腹经纶 (Mǎnfùjīnglún), 满口称赞 (Mǎnkǒu chēngzàn), 满口答应 (Mǎnkǒu dā yīng), 满口谎言 (Mǎnkǒu huǎngyán), 满口胡扯 (Mǎnkǒu húchě), 满口胡说 (Mǎnkǒu húshuō), 满口胡言 (Mǎnkǒu húyán), 满口诳澜 (Mǎnkǒu kuánglán), 满口应承 (Mǎnkǒu yìngchéng), 满腹牢骚 (Mǎnfù láosāo), 满腹文章 (Mǎnfù wénzhāng), 满腹珠玑 (Mǎnfù zhūjī), 盲目雇佣 (Mángmù gùyōng), 盲人摸象 (Mángrénmōxiàng), 满门抄斩 (Mǎnmén chāo zhǎn), 满门桃李 (Mǎnmén táolǐ), 满面春风 (Mǎnmiànchūnfēng), 满面红光 (Mǎnmiàn hóng guāng), 满面怒容 (Mǎnmiàn nùróng), 满面杀气 (Mǎnmiàn shāqì), 满面笑容 (Mǎnmiàn xiàoróng), 满腔愁闷 (Mǎnqiāng chóumèn), 满腔怒火 (Mǎnqiāng nùhuǒ), 满腔热忱 (Mǎnqiāng rèchén), 满腔热情 (Mǎnqiāng rèqíng), 满腔热血 (Mǎnqiāng rèxuè), 满腔同情 (Mǎnqiāng tóngqíng), 瞒神弄鬼 (Mán shén nòngguǐ), 满身是汗 (Mǎn shēn shì hàn), 满身铜臭 (Mǎn shēn tóngchòu), 满身油泥 (Mǎn shēn yóuní), 漫天彻地 (Màntiān chè dì), 漫天大谎 (Màntiān dà huǎng), 瞒天大谎 (Mán tiān dà huǎng), 漫天大雾 (Màntiān dà wù), 漫天大雪 (Màntiān dàxuě), 漫天风雪 (Màntiān fēng xuě), 瞒天过海 (Mántiānguòhǎi), 漫天开价 (Màntiān kāijià), 谩天谩地 (Mán tiān mán dì), 瞒天讨价 (Mán tiān tǎojià), 漫天要价 (Màntiān yàojià), 漫天遮地 (Màntiān zhē dì), 满头雾水 (Mǎn tóu wù shuǐ), 漫无边际 (Mànwúbiānjì), 漫无标准 (Màn wú biāozhǔn), 漫无目标 (Màn wú mùbiāo), 漫无目的 (Màn wú mùdì), 漫无限制 (Màn wú xiànzhì), 漫无止境 (Màn wú zhǐjìng), 蛮性不改 (Mán xìng bù gǎi), 瞒心昧己 (Mán xīn mèi jǐ), 满心喜欢 (Mǎnxīn xǐhuān), 满于现状 (Mǎn yú xiànzhuàng), 耄耋之年 (Màodié zhī nián), 冒富大叔 (Mào fù dàshū), 貌合神离 (Màohéshénlí), 貌合心离 (Màohéxīnlí), 冒艰犯险 (Mào jiān fàn xiǎn), 毛焦火辣 (Máo jiāo huǒ là), 猫哭耗子 (Māo kū hàozi), 猫哭老鼠 (Māo kū lǎoshǔ), 毛落皮单 (Máo luò pí dān), 毛毛狗儿 (Máomao gǒu er), 毛毛咕咕 (Máomao gū gū), 毛毛咕唧 (Máomao gū jī), 毛毛愣愣 (Máomao lèng lèng), 毛毛茸茸 (Máo mao róng róng), 毛毛腾腾 (Mào mào téngténg), 冒昧陈辞 (Màomèi chén cí), 冒昧良心 (Màomèi liángxīn), 冒昧行事 (Màomèi xíngshì), 冒昧之举 (Màomèi zhī jǔ), 茅塞顿开 (Máosèdùnkāi), 毛手毛脚 (Máoshǒumáojiǎo), 猫鼠同眠 (Māo shǔ tóng mián), 毛遂自荐 (Máosuìzìjiàn), 毛头毛脑 (Máo tóu máo nǎo), 矛头向上 (Máotóu xiàngshàng), 冒险犯难 (Màoxiǎn fànnán), 冒险心动 (Màoxiǎn xīndòng), 冒险一试 (Màoxiǎn yī shì), 貌形古怪 (Mào xíng gǔguài), 骂人取乐 (Màrén qǔlè), 马失前蹄 (Mǎshīqiántí), 马首是瞻 (Mǎshǒushìzhān), 码头交货 (Mǎtóu jiāo huò), 蚂蚊缘槐 (Mǎ wén yuán huái), 马仰人翻 (Mǎyǎngrén fān), 没板没眼 (Méi bǎn méi yǎn), 昧旦晨兴 (Mèi dàn chén xīng), 没法没天 (Méi fǎ méi tiān), 眉飞色舞 (Méifēisèwǔ), 没结没完 (Méi jié méiwán), 美景良辰 (Měijǐng liángchén), 梅开二度 (Méi kāi èr dù), 眉开眼笑 (Méikāiyǎnxiào), 每况愈下 (Měikuàngyùxià), 眉来眼去 (Méiláiyǎnqù), 眉目不清 (Méimù bù qīng), 眉目传情 (Méimù chuánqíng), 眉目清秀 (Méimù qīngxiù), 眉目如画 (Méimù rú huà), 媒孽其短 (Méi niè qí duǎn), 没皮赖脸 (Méi pí lài liǎn), 没皮没脸 (Méipí méiliǎn), 没轻没重 (Méi qīng méi zhòng), 眉清目秀 (Méiqīngmùxiù), 美如冠玉 (Měi rú guān yù), 美如天仙 (Měi rú tiānxiān), 媚上骄下 (Mèi shàng jiāo xià), 没深没浅 (Méi shēn méi qiǎn), 美味香甜 (Měiwèi xiāngtián), 眉眼传情 (Méiyǎn chuánqíng), 眉眼高低 (Méiyǎn gāodī), 美艳绝伦 (Měi yàn juélún), 美意延年 (Měiyì yán nián), 门当户对 (Méndānghùduì), 猛攻猛打 (Měnggōng měng dǎ), 猛虎扑食 (Měnghǔ pū shí), 猛虎下山 (Měnghǔ xiàshān), 蒙昧不察 (Méngmèi bù chá), 蒙昧时代 (Méngmèi shídài), 蒙昧无知 (Méngmèi wúzhī), 门可罗雀 (Ménkěluóquè), 闷闷不乐 (Mènmènbùlè), 闷声不响 (Mēn shēng bù xiǎng), 门庭若市 (Méntíngruòshì), 闷头闷脑 (Mēntóu mèn nǎo), 门无杂宾 (Mén wú zá bīn), 门限为穿 (Ménxiàn wéi chuān), 扪心无愧 (Ménxīn wúkuì), 扪心自问 (Ménxīnzìwèn), 面壁功深 (Miànbì gōng shēn), 面壁思过 (Miànbì sīguò), 面红耳赤 (Miànhóng’ěrchì), 绵绵不断 (Miánmián bùduàn), 绵绵不绝 (Miánmián bù jué), 绵绵瓜瓞 (Miánmián guā dié), 面面俱到 (Miànmiànjùdào), 面面相觑 (Miànmiànxiàngqū), 绵绵细语 (Miánmián xì yǔ), 绵绵絮语 (Miánmián xùyǔ), 面目皆非 (Miànmù jiē fēi), 面目可憎 (Miànmù kězēng), 面目全非 (Miànmùquánfēi), 面目全新 (Miànmù quánxīn), 面目一新 (Miànmùyīxīn), 面目狰狞 (Miànmù zhēngníng), 面授机宜 (Miànshòu jīyí), 面如菜色 (Miàn rú càisè), 面如重枣 (Miàn rú chòng zǎo), 面如方田 (Miàn rú fāng tián), 面如冠玉 (Miàn rú guān yù), 面如其心 (Miàn rúqí xīn), 面如死灰 (Miàn rú sǐhuī), 面如土色 (Miànrútǔsè), 面上无光 (Miàn shàng wú guāng), 面善心恶 (Miàn shànxīn’è), 面善心险 (Miàn shànxīn xiǎn), 面善心诈 (Miàn shànxīn zhà), 面似桃花 (Miàn shì táohuā), 面无表情 (Miàn wú biǎoqíng), 面无人色 (Miànwúrénsè), 面无血色 (Miàn wú xuèsè), 面有菜色 (Miàn yǒu càisè), 面有难色 (Miàn yǒu nánsè), 面有怩色 (Miàn yǒu ní sè), 面有忧色 (Miàn yǒu yōu sè), 面折人过 (Miàn zhé rénguò), 面折廷争 (Miàn zhé tíng zhēng), 渺不足道 (Miǎo bùzúdào), 妙趣横生 (Miàoqùhéngshēng), 妙手丹青 (Miàoshǒu dānqīng), 妙手回春 (Miàoshǒuhuíchūn), 妙手空空 (Miàoshǒu kōngkōng), 靡靡之音 (Mímí zhī yīn), 民不聊生 (Mínbùliáoshēng), 明察秋毫 (Míngcháqiūháo), 名副其实 (Míngfùqíshí), 明镜高悬 (Míngjìng gāo xuán), 名列前茅 (Mínglièqiánmáo), 名落孙山 (Míngluòsūnshān), 明目张胆 (Míngmùzhāngdǎn), 明铺暗盖 (Míng pù àn gài), 明铺夜盖 (Míng pù yè gài), 明日黄花 (Míngrì huánghuā), 明若观火 (Míng ruò guān huǒ), 名誉担保 (Míngyù dānbǎo), 名誉扫地 (Míngyù sǎodì), 名誉攸关 (Míngyù yōu guān), 名实相符 (Míng shí xiāngfú), 名实相副 (Míng shí xiāngfù), 命在旦夕(Mìng zài dànxì), 名噪一时 (Míng zào yīshí), 明哲保身 (Míngzhébǎoshēn), 名正言顺 (Míngzhèngyánshùn), 密云不雨 (Mìyún bù yǔ), 米珠薪桂 (Mǐ zhū xīn guì), 磨杵成针 (Mó chǔ chéng zhēn), 磨刀霍霍 (Mó dāo huòhuò), 莫敢谁何 (Mò gǎn shuí hé), 莫敢仰视 (Mò gǎn yǎngshì), 模棱两可 (Móléngliǎngkě), 秣马厉兵 (Mòmǎlìbīng), 莫名其妙 (Mòmíngqímiào), 莫明其妙 (Mòmíng qí miào), 莫名一文 (Mò míng yīwén), 莫逆之交 (Mònì zhī jiāo), 谋定后动 (Móu dìng hòu dòng), 侔色揣称 (Móu sè chuāi chēng), 谋杀未遂 (Móushā wèisuì), 谋生乏术 (Móushēng fáshù), 谋生糊口 (Móushēng húkǒu), 谋为不轨 (Móu wéi bùguǐ), 墨守成规 (Mòshǒuchéngguī), 磨拳搽掌 (Mó quán chá zhǎng), 抹月批风 (Mǒ yuè pī fēng), 目不识丁 (Mùbùshídīng), 目光呆滞 (Mùguāng dāizhì), 目光短浅 (Mùguāngduǎnqiǎn), 目光惊异 (Mùguāng jīngyì), 目光炯炯 (Mùguāng jiǒngjiǒng), 目光老练 (Mùguāng lǎoliàn), 目光钱近 (Mùguāng qián jìn), 目光如电 (Mùguāng rú diàn), 目光如豆 (Mùguāng rú dòu), 目光锐利 (Mùguāng ruìlì), 目光如炬 (Mùguāngrújù), 目光贪婪 (Mùguāng tānlán), 目光相接 (Mùguāng xiàng jiē), 目光犀利 (Mùguāng xīlì), 目光远大 (Mùguāng yuǎndà), 暮鼓晨钟 (Mùgǔchénzhōng), 木坏山颓 (Mù huài shān tuí), 睦邻友好 (Mùlín yǒuhǎo), 目明如鹰 (Mù míng rú yīng), 暮气沉沉 (Mùqì chénchén), 木石鹿豕 (Mùshí lù shǐ), 木石心肠 (Mùshí xīncháng), 目送睇迎 (Mùsòng dì yíng), 目送手挥 (Mùsòng shǒu huī), 目无法纪 (Mù wúfǎ jì), 目无光泽 (Mù wú guāngzé), 目无全牛 (Mù wú quán niú), 目无下尘 (Mù wú xià chén), 目无余子 (Mù wúyú zǐ), 目无尊长 (Mù wú zūnzhǎng), 目无组织 (Mù wú zǔzhī), 木已成舟 (Mùyǐchéngzhōu), 沐浴而朝 (Mùyù ér cháo), 沐浴更衣 (Mùyù gēngyī), 沐浴戒斋 (Mùyù jiè zhāi), 暮云春树 (Mù yún chūn shù), 目眦欲裂 (Mù zì yù liè),

N

耐人寻味 (Nàirénxúnwèi), 奶声奶气 (Nǎi shēng nǎi qì), 难辨戳记 (Nán biàn chuōjì), 难辨是非 (Nán biàn shìfēi), 难辨真伪 (Nán biàn zhēn wěi), 男大当婚 (Nán dà dāng hūn), 难分高低 (Nánfèn gāodī), 南风不竞 (Nán fēng bù jìng), 难分难解 (Nánfēn nánjiě), 难分难舍 (Nánfēn nánshě), 凝汞温度 (Níng gǒng wēndù), 囊空如洗 (Nángkōngrúxǐ), 南柯一梦 (Nánkēyīmèng), 纳谏如流 (Nà jiàn rú liú), 南面百城 (Nánmiàn bǎi chéng), 南面而王 (Nánmiàn ér wáng), 南面称王 (Nán miàn chēng wáng), 难能可贵 (Nánnéngkěguì), 男女皆可 (Nánnǚ jiē kě), 男女同酬 (Nánnǚ tóng chóu), 男女有别 (Nánnǚ yǒu bié), 南山可移 (Nánshān kě yí), 南山人寿 (Nánshān rénshòu), 难兄难弟 (Nànxiōngnàndì), 难以出口 (Nányǐ chūkǒu), 难以驾驭 (Nányǐ jiàyù), 难以纠正 (Nányǐ jiūzhèng), 难以理喻 (Nányǐ lǐyù), 难以名状 (Nányǐ míngzhuàng), 难以逆料 (Nányǐ nìliào), 难以启齿 (Nányǐ qǐchǐ), 难以忍受 (Nányǐ rěnshòu), 难以收拾 (Nányǐ shōushí), 难以为继 (Nányǐ wéi jì), 难以为情 (Nányǐ wéi qíng), 难以相处 (Nányǐ xiāngchǔ), 难以相与 (Nányǐ xiāng yǔ), 难以相信 (Nányǐ xiāngxìn), 难以置信 (Nányǐ zhìxìn), 难以形容 (Nányǐ xíngróng), 难以言喻 (Nányǐ yányù), 难以捉摸 (Nányǐ zhuōmō), 南辕北辙 (Nán yuán běi zhè), 难于登天 (Nányú dēng tiān), 难于控制 (Nányú kòngzhì), 难于理解 (Nányú lǐjiě), 难于立足 (Nányú lìzú), 难于启齿 (Nányú qǐchǐ), 难于入口 (Nányú rùkǒu), 难于相处 (Nányú xiāngchǔ), 闹了归齐 (Nàole guī qí), 脑体倒挂 (Nǎo tǐ dàoguà), 恼羞成怒 (Nǎoxiūchéngnù), 脑汁涂地 (Nǎozhī tú dì), 内视反听 (Nèi shì fǎn tīng), 内外有别 (Nèiwài yǒu bié), 能言快语 (Néng yán kuài yǔ), 能言善辩 (Néng yán shàn biàn), 能屈能伸 (Néngqūnéngshēn), 拈花惹草 (Niānhuārěcǎo), 年华似水 (Niánhuá sì shuǐ), 拈花微笑 (Niān huā wéixiào), 年华虚度 (Niánhuá xūdù), 年久日深 (Nián jiǔ rì shēn), 年久失修 (Nián jiǔ shīxiū), 年久月深 (Nián jiǔ yuè shēn), 年老背曲 (Nián lǎo bèi qū), 年老多病 (Nián lǎo duō bìng), 年老昏愦 (Nián lǎo hūn kuì), 年老力衰 (Nián lǎo lì shuāi), 年老体弱 (Nián lǎo tǐ ruò), 年老体衰 (Nián lǎo tǐ shuāi), 年老退休 (Nián lǎo tuìxiū), 年老无力 (Nián lǎo wúlì), 年老无用 (Nián lǎo wúyòng), 年老心少 (Nián lǎo xīn shǎo), 年老血衰 (Nián lǎo xuè shuāi), 年老腰弯 (Nián lǎo yāo wān), 年老伛偻 (Nián lǎo yǔlóu), 念念不忘 (Niànniànbùwàng), 念念不置 (Niàn niàn bùzhì), 念念有词 (Niànniànyǒucí), 辗转反侧 (Niǎnzhuǎnfǎncè), 鸟鸣静林 (Niǎo míng jìng lín), 鸟鸣雀噪 (Niǎo míng què zào), 鸟鸣枝梢 (Niǎo míng zhī shāo), 孽胎祸根 (Niè tāi huògēn), 蹑足不前 (Nièzú bù qián), 蹑足附耳 (Nièzú fù’ěr), 蹑足潜行 (Nièzú qiánxíng), 蹑足潜踪 (Nièzú qiánzōng), 蹑足其间 (Nièzú qíjiān), 蹑足向前 (Nièzú xiàng qián), 涅而不缁 (Niè ér bù zī), 蹑手蹑脚 (Nièshǒunièjiǎo), 逆风而驶 (Nìfēng ér shǐ), 宁缺勿滥 (Nìngquēwùlàn), 宁死不从 (Nìng sǐ bù cóng), 宁死不活 (Nìng sǐ bù huó), 宁死不讲 (Nìng sǐ bù jiǎng), 宁死不屈 (Nìngsǐbùqū), 宁死不辱 (Nìng sǐ bù rǔ), 宁死不为 (Nìng sǐ bù wéi), 宁死不栙 (Nìng sǐ bù xiáng), 宁死不做 (Nìng sǐ bù zuò), 宁死刀下(Nìng sǐ dāo xià), 宁早勿迟 (Níng zǎo wù chí), 宁折不弯 (Níngzhébùwān), 匿丧不报 (Nì sàng bù bào), 逆水行舟 (Nìshuǐxíngzhōu), 泥涂轩冕 (Ní tú xuān miǎn), 逆我者亡 (Nì wǒ zhě wáng), 牛马生活 (Niúmǎ shēnghuó), 牛年马月 (Niú nián mǎ yuè), 忸怩不安 (Niǔní bù’ān), 拗执如牛 (Niù zhí rú niú), 匿影藏形 (Nì yǐng cáng xíng), 溺于利欲 (Nì yú lì yù), 溺于酒色 (Nì yú jiǔsè), 溺于声色 (Nì yú shēngsè), 你争我夺 (Nǐ zhēng wǒ duó), 浓云密布 (Nóng yún mìbù), 浓云密露 (Nóng yún mì lù), 浓云密雾 (Nóng yún mì wù, 弄巧成拙 (Nòngqiǎochéngzhuō), 怒发冲冠 (Nùfàchōngguān), 努力不倦 (Nǔlì bù juàn), 努力不懈 (Nǔlì bùxiè), 牛溲马勃 (Niú sōu mǎ bó), 怒气填胸 (Nùqì tián xiōng), 怒气填膺 (Nùqì tián yīng), 怒涛奔腾 (Nùtāo bēnténg), 怒涛连天 (Nùtāo liántiān),

O

藕断丝连 (Ǒuduànsīlián), 欧风东渐 (Ōufēngdōng jiān), 欧风美雨 (Ōufēng měiyǔ), 讴歌盛世 (Ōugē shèngshì), 讴歌颂德 (Ōugē sòng dé), 鸥鹭忘机 (Ōu lù wàng jī), 呕心沥血 (Ǒuxīnlìxuè), 呕心之作 (Ǒuxīn zhī zuò), 偶一不慎 (Ǒu yī bù shèn), 偶一为之 (Ǒu yīwéi zhī), 偶语弃市 (Ǒu yǔ qì shì),

P

拍案称快 (Pāi’àn chēngkuài), 拍案打凳 (Pāi’àn dǎ dèng), 拍案大叫 (Pāi’àn dà jiào), 拍案大怒 (Pāi’àn dà nù), 拍案而起 (Pāi’àn ér qǐ), 拍案叫绝 (Pāi’àn jiàojué), 拍案惊奇 (Pāi’àn jīngqí), 排斥异己 (Páichì yìjǐ), 排难而进 (Pái nàn ér jìn), 排难解纷 (Pái nàn jiě fēn), 排难解忧 (Pái nàn jiěyōu), 排难取胜 (Pái nàn qǔshèng), 排忧解难 (Páiyōujiěnán), 拍桌打凳 (Pāi zhuō dǎ dèng), 旁敲侧击 (Pángqiāocèjī), 盘桓片刻 (Pánhuán piànkè), 盘桓数日 (Pánhuán shù rì), 攀花折柳 (Pān huā zhé liǔ), 攀花折木 (Pān huā zhé mù), 盼即示复 (Pàn jí shì fù), 攀龙附凤 (Pānlóngfùfèng), 攀龙附骥 (Pān lóng fù jì), 盘龙卧虎 (Pán lóng wò hǔ), 盘龙之癖 (Pán lóng zhī pǐ), 盘马弯弓 (Pán mǎ wān gōng), 旁征博引 (Pángzhēngbóyǐn), 旁征曲引 (Páng zhēng qū yǐn), 跑马观花 (Pǎomǎ guān huā), 跑马卖解 (Pǎomǎ mài xiè), 泡影梦幻 (Pàoyǐng mènghuàn), 抛梭引线 (Pāo suō yǐnxiàn), 咆哮如雷 (Páo xiāo rú léi), 抛小引大 (Pāo xiǎo yǐn dà), 袍泽同僚 (Páozé tóngliáo), 袍泽之遗 (Páozé zhī yí), 怕三怕四 (Pà sān pà sì), 瓢泼大雨 (Piáopō dàyǔ), 抛砖引玉 (Pāozhuānyǐnyù), 蓬头垢面 (Péngtóugòumiàn), 片甲不存 (Piàn jiǎ bù cún), 片言九鼎 (Piànyán jiǔdǐng), 片言可决 (Piànyán kě jué), 片言折狱 (Piànyán zhé yù), 片言只词 (Piànyán zhī cí), 片言只语 (Piànyán zhī yǔ), 片言只字 (Piànyán zhī zì), 偏执己见 (Piānzhí jǐjiàn), 飘飘荡荡 (Piāo piāo dàng dàng ), 飘飘忽忽 (Piāo piāo hūhū), 飘飘若仙 (Piāo piāo ruò xiān), 飘飘悠悠 (Piāo piāo you yōu), 飘飘欲仙 (Piāo piāo yù xiān), 披猖扬厉 (Pī chāng yáng lì), 匹夫之勇 (Pǐfūzhīyǒng), 被褐怀玉 (Pī hè huái yù), 披荆斩棘 (Pījīngzhǎnjí), 否极泰来 (Pǐjítàilái), 贫不为耻 (Pín bù wéi chǐ), 贫不为罪 (Pín bù wéi zuì), 贫不择妻 (Pín bù zé qī), 贫不足耻 (Pín bùzú chǐ), 平步青云 (Píngbùqīngyún), 平淡无奇 (Píngdàn wú qí), 平淡无味 (Píngdàn wúwèi), 平地春雷 (Píngdì chūnléi ), 平地登天 (Píngdì dēng tiān ), 平地而起 (Píngdì ér qǐ), 平地风波 (Píngdì fēngbō), 平地楼台 (Píngdì lóutái), 平地起家, (Píngdì qǐjiā, Píng dì zàiqǐ),平地再起, (Píng dì zàiqǐ), 平分秋色 (Píngfēnqiūsè), 萍水相逢 (Píngshuǐxiāngféng), 品贤任能 (Pǐn xián rèn néng), 平易近人 (Píngyìjìnrén), 品貌不扬 (Pǐnmào bù yáng), 品貌端正 (Pǐnmào duānzhèng), 品貌双全 (Pǐnmào shuāngquán), 颦笑不够 (Pín xiào bùgòu), 品月评花 (Pǐn yuè píng huā), 品头论足 (Pǐntóulùnzú), 贫嘴薄舌 (Pínzuǐ bó shé), 贫嘴贱舌 (Pínzuǐ jiàn shé), 贫嘴烂舌 (Pínzuǐ làn shé), 琵琶别抱 (Pípá bié bào), 疲疲蹋蹋 (Pípítātā), 皮松肉紧 (Pí sōng ròu jǐn), 脾胃不佳 (Píwèi bù jiā), 脾胃相投 (Píwèi xiāngtóu), 披星戴月 (Pīxīngdàiyuè), 迫不及待 (Pòbùjídài), 破财消灾 (Pòcái xiāo zāi), 破釜沉舟 (Pòfǔchénzhōu), 破镜重圆 (Pòjìngchóngyuán), 破中有立 (Pòzhōng yǒulì), 婆婆妈妈 (Pópomāmā), 破涕为笑 (Pòtì wéi xiào), 剖腹藏珠 (Pōufù cáng zhū), 颇知一二 (Pǒ zhī yī’èr), 普降甘霖 (Pǔ jiàng gānlín), 仆仆长途 (Púpú chángtú), 仆仆风尘 (Púpú fēngchén), 扑朔迷离 (Pūshuòmílí), 普天率土 (Pǔtiān shuài tǔ, 璞玉浑金 (Pú yù hún jīn),

Q

恰到好处 (Qiàdàohǎochù), 牵肠挂肚 (Qiānchángguàdù), 前车可鉴 (Qián chē kě jiàn), 前车之鉴 (Qián chē zhī jiàn), 千锤百炼 (Qiānchuíbǎiliàn), 千疮百孔 (Qiān chuāng bǎi kǒng), 千刀万剐 (Qiān dāo wàn guǎ), 千恩万谢 (Qiān’ēn wàn xiè), 浅而易见 (Qiǎn ér yì jiàn), 千方百计 (Qiānfāngbǎijì), 强辩饰非 (Qiǎngbiàn shì fēi), 强词夺理 (Qiǎngcíduólǐ), 强风变向 (Qiángfēng biàn xiàng), 强风行驶 (Qiángfēng xíngshǐ), 枪林弹雨 (Qiānglíndànyǔ), 强弩之末 (Qiángnǔzhīmò), 前功尽弃 (Qiángōngjìnqì), 千古不朽 (Qiāngǔ bùxiǔ), 千古传诵 (Qiāngǔ chuánsòng), 千古绝唱 (Qiāngǔ juéchàng), 千古绝作 (Qiāngǔ jué zuò), 千古留名 (Qiāngǔ liú míng), 千古名言 (Qiāngǔ míngyán), 千古奇谈 (Qiāngǔ qítán), 千古奇闻 (Qiāngǔ qíwén), 千古奇冤 (Qiāngǔ qí yuān), 千古唾骂 (Qiāngǔ tuòmà), 千古遗恨 (Qiāngǔ yíhèn), 千古遗笑 (Qiāngǔ yí xiào), 千古卓绝 (Qiāngǔ zhuójué), 千古罪人 (Qiāngǔ zuìrén), 强颜欢笑 (Qiǎngyán huānxiào), 强颜为笑 (Qiǎngyán wéi xiào), 强中之强 (Qiáng zhōng zhī qiáng), 前呼后应 (Qián hū hòu yīng), 前呼后拥 (Qián hū hòu yōng), 千欢万喜 (Qiān huān wàn xǐ), 千回百折 (Qiān huí bǎi zhé), 千回百转 (Qiān huí bǎi zhuǎn), 千呼万唤 (Qiān hū wàn huàn), 千军万马 (Qiān jūn wàn mǎ), 千钧一发 (Qiānjūnyīfà), 千钧重负 (Qiān jūn zhòngfù), 钱可使鬼 (Qián kě shǐ guǐ), 钱可通神 (Qián kě tōng shén), 千苦万难 (Qiān kǔ wànnán), 牵连受罪 (Qiānlián shòuzuì), 千了百当 (Qiān liǎo bǎi dàng), 千里跋涉 (Qiānlǐ báshè), 千里鹅毛 (Qiānlǐ émáo), 千里鸿毛 (Qiānlǐ hóngmáo), 黔驴技穷 (Qiánlǘjìqióng), 钱能通神 (Qián néng tōng shén), 千年王国 (Qiānnián wángguó), 千年万载 (Qiānnián wàn zǎi), 千篇一律 (Qiānpiānyīlǜ), 黔首黎民 (Qiánshǒu límín), 潜逃无踪 (Qiántáo wú zōng), 千头万绪 (Qiān tóu wàn xù), 千辛万苦 (Qiān xīn wàn kǔ), 潜移默化 (Qiányímòhuà), 前因后果 (Qiányīnhòuguǒ), 千载难逢 (Qiānzǎinánféng), 巧夺天工 (Qiǎoduótiāngōng), 巧言令色 (Qiǎoyánlìngsè), 窃钩窃国 (Qiè gōu qièguó), 窃国大盗 (Qièguó dàdào), 切骨痛恨 (Qiè gǔ tònghèn), 切骨之仇 (Qiè gǔ zhī chóu), 切骨之恨 (Qiè gǔ zhī hèn), 且战且走 (Qiě zhàn qiě zǒu), 切中肯要 (Qièzhòngkěn yào), 切中时弊 (Qièzhòng shíbì), 切中时病 (Qièzhòng shíbìng), 切中要害 (Qiè zhòng yàohài), 棋逢敌手 (Qí féng díshǒu), 旗鼓相当 (Qígǔxiāngdāng), 骑虎难下 (Qíhǔnánxià), 奇技淫巧 (Qí jì yín qiǎo), 起居无时 (Qǐjū wú shí), 起居无恙 (Qǐjū wúyàng), 起居饮食 (Qǐjū yǐnshí), 起居有恒 (Qǐjū yǒuhéng), 旗开得胜 (Qíkāidéshèng), 七棱八瓣 (Qī léng bā bàn), 七愣八瓣 (Qī lèng bā bàn), 七零八落 (Qī líng bā luò), 骑驴找马 (Qí lǘ zhǎo mǎ), 其貌不扬 (Qímàobùyáng), 骑马找马 (Qímǎ zhǎo mǎ), 清白度日 (Qǐng bǎidù rì), 清白世家 (Qīngbái shìjiā), 清白无辜 (Qīngbái wúgū), 清白无过 (Qīngbái wúguò), 清白无瑕 (Qīngbái wúxiá), 清白原则 (Qīngbái yuánzé), 倾巢出动 (Qīngcháo chūdòng), 倾巢出犯 (Qīngcháo chū fàn), 倾巢而出 (Qīngcháo ér chū), 倾巢来犯 (Qīngcháo lái fàn), 倾城倾国 (Qīngchéngqīngguó), 青春不再 (Qīngchūn bù zài), 青春焕发 (Qīngchūn huànfā), 青春年少 (Qīngchūn niánshào), 青春虚度 (Qīngchūn xūdù), 情窦初开 (Qíngdòuchūkāi), 情窦未开 (Qíng dòu wèi kāi), 轻而易举 (Qīng’éryìjǔ), 青黄不接 (Qīnghuángbùjiē), 墙花路草 (Qiáng huā lù cǎo), 墙花路柳 (Qiáng huā lù liǔ), 请君入瓮 (Qǐngjūnrùwèng), 轻举妄动 (Qīngjǔwàngdòng), 轻声细语 (Qīngshēng xì yǔ), 青史流芳 (Qīngshǐ liúfāng), 青史留名 (Qīngshǐ liú míng), 轻佻浮躁 (Qīngtiāo fúzào), 轻佻儇薄 (Qīngtiāo xuān báo), 蜻蜓点水 (Qīngtíngdiǎnshuǐ), 情有可原 (Qíng yǒu kě yuán), 青云直上 (Qīngyúnzhíshàng), 罄竹难书 (Qìngzhúnánshū), 秦镜高悬 (Qín jìng gāo xuán ), 勤勉不倦 (Qínmiǎn bù juàn), 勤勉好学 (Qínmiǎn hàoxué), 亲如手足 (Qīn rú shǒuzú), 亲如兄弟 (Qīn rú xiōngdì), 亲如一家 (Qīn rú yījiā), 亲如鱼水 (Qīn rú yúshuǐ), 寝食不安 (Qǐnshí bù’ān), 寝食俱废 (Qǐnshí jù fèi), 寝室难忘 (Qǐnshì nánwàng), 穷不聊生 (Qióng bù liáo shēng), 穷不失义 (Qióng bù shī yì), 穷当益坚 (Qióng dāng yì jiān), 穷年累世 (Qióng nián lěishì), 穷年累月 (Qióng nián lěi yuè), 七窍流血 (Qīqiào liúxuè), 七窍生烟 (Qīqiàoshēngyān), 七窍心灵 (Qīqiào xīnlíng), 杞人忧天 (Qǐrényōutiān), 七上八下 (Qī shàng bā xià), 欺世惑众 (Qī shì huò zhòng), 七手八脚 (Qī shǒu bā jiǎo), 秋波暗送 (Qiūbō àn sòng), 秋波传情 (Qiūbō chuánqíng), 秋波流媚 (Qiūbō liú mèi), 秋波微转 (Qiū bō wēi zhuǎn), 秋毫无犯 (Qiūháo wú fàn), 岂有此理 (Qǐyǒucǐlǐ), 奇形怪状 (Qíxíngguàizhuàng), 屈膝求宠 (Qūxī qiú chǒng), 屈膝求和 (Qūxī qiú hé), 屈膝投降 (Qūxī tóuxiáng), 屈膝行礼 (Qūxī xínglǐ), 气味相投 (Qìwèi xiāngtóu), 七嘴八舌 ( Qī zuǐ bā shé), 全盘否定 (Quánpán fǒudìng), 全盘接受 (Quánpán jiēshòu), 全盘考虑 (Quánpán kǎolǜ), 全盘托出 (Quánpán tuō chū), 全盘西化 (Quánpán xīhuà), 全权委托 (Quánquán wěituō), 权所不逮 (Quán suǒ bùdǎi), 去恶从善 (Qù è cóng shàn), 缺一不可 (Quē yī bùkě), 藕断丝连 (Ǒuduànsīlián), 鹊巢鸠占 (Què cháo jiū zhàn), 曲高和寡 (Qǔgāohèguǎ), 屈节求荣 (Qūjié qiú róng), 屈节事仇 (Qūjié shì chóu), 取人之长 (Qǔ rén zhī cháng), 取人之善 (Qǔ rén zhī shàn), 趋炎附势 (Qūyánfùshì), 曲折有效 (Qūzhé yǒuxiào), 屈指可数 (Qūzhǐ kě shǔ), 趋之若鹜 (Qūzhīruòwù),

R

燃眉之急 (Ránméizhījí), 惹火烧身 (Rěhuǒshāoshēn), 人不如故 (Rén bù rúgù), 人才济济 (Réncái jǐ jì), 人地不宜 (Rén dì bùyí), 人地两宜 (Rén dì liǎng yí),人多掣肘 (Rén duō chèzhǒu), 人多胆壮 (Rén duō dǎnzhuàng), 人多地少 (Rén duō dì shǎo), 人多口杂 (Rén duō kǒu zá), 人多势众 (Rén duō shì zhòng), 人多心杂 (Rén duō xīn zá), 人多眼杂 (Rén duō yǎn zá), 人多智广 (Rén duō zhì guǎng), 人多嘴杂 (Rén duōzuǐ zá), 人精心灵 (Rén jīng xīnlíng), 人尽皆知 (Rén jìn jiē zhī), 人尽可夫 (Rén jìn kě fū), 人尽其才 (Rénjìnqícái), 人尽其力 (Rén jìn qí lì), 人尽其责 (Rén jìn qí zé), 忍气吞声 (Rěnqìtūnshēng), 人人过关 (Rén rén guòguān), 人人皆知 (Rén rén jiē zhī), 人人计竭 (Rén rén jì jié), 人人平等 (Rén rén píngděng), 人人上阵 (Rén rén shàngzhèn), 人人讨厌 (Rén rén tǎoyàn), 人人有责 (Rén rén yǒu zé), 人人争先 (Rén rén zhēngxiān), 人人自危 (Rén rén zì wéi), 人声鼎沸 (Rén shēng dǐngfèi), 惹是生非 (Rěshìshēngfēi), 人死口灭 (Rén sǐ kǒu miè), 人死留名 (Rén sǐ liú míng), 人死债烂 (Rén sǐ zhài làn), 人自为战 (Rén zì wéi zhàn), 任重道远 (Rènzhòngdàoyuǎn), 日薄西山 (Rìbóxīshān), 日理万机 (Rìlǐwànjī), 日上三竿 (Rìshàngsāngān), 日月重光 (Rì yuè chóngguāng), 日月蹉跎 (Rì yuè cuōtuó), 日月合璧 (Rì yuè hébì), 日月经天 (Rì yuèjīng tiān), 日月入怀 (Rì yuè rù huái), 日月所烛 (Rì yuè suǒ zhú), 日月同辉 (Rì yuè tóng huī), 日月无光 (Rì yuè wú guāng), 容颜失色 (Róngyán shīsè), 容颜衰老 (Róngyán shuāilǎo), 戎装打扮 (Róngzhuāng dǎbàn), 肉颤心惊 (Ròu zhàn xīn jīng), 柔中有刚 (Róu zhōng yǒu gāng), 如气蒸腾 (Rú qì zhēngténg), 如法炮制 (Rúfǎpáozhì), 如箭离弦 (Rú jiàn lí xián), 如箭悬顶 (Rú jiàn xuán dǐng), 如箭在弦 (Rú jiàn zài xián), 如箭之直 (Rú jiàn zhī zhí), 如临大敌 (Rú lín dà dí), 如临大梦 (Rú lín dà mèng), 如临末日 (Rú lín mòrì), 如临深渊 (Rú lín shēnyuān), 如履薄冰 (Rúlǚbóbīng), 入木三分 (Rùmùsānfēn), 如鸟兽散 (Rú niǎoshòusàn), 弱不禁风 (Ruòbùjīnfēng), 弱不胜衣 (Ruò bùshèng yī), 入其彀中 (Rù qí gòu zhōng), 如日东升 (Rú rì dōngshēng), 如日方升 (Rú rì fāng shēng), 如日方中 (Rú rì fāng zhōng), 如日中天 (Rúrìzhōngtiān), 茹柔吐刚 (Rú róu tǔ gāng), 如肉中刺 (Rú ròuzhōngcì), 如释重负 (Rúshìzhòngfù), 入乡随俗 (Rù xiāng suí sú), 如兄如弟 (Rúxiōng rú dì), 乳臭未亁 (Rǔxiù wèi gān), 如鹰翱翔 (Rú yīng áoxiáng), 如影随形 (Rúyǐngsuíxíng), 如蝇逐臭 (Rú yíng zhú chòu), 如意算盘 (Rúyì suànpán), 如鱼得水 (Rúyúdéshuǐ), 茹鱼驱蝇 (Rú yú qū yíng), 如鱼戏水 (Rú yú xì shuǐ), 如鱼跃网 (Rú yú yuè wǎng), 如众所知 (Rú zhòng suǒ zhī), 如醉方醒 (Rú zuì fāng xǐng), 如醉如痴 (Rú zuì rú chī), 如醉如狂 (Rú zuì rú kuáng), 如醉如梦 (Rú zuì rú  mèng), 如坐云雾 (Rú zuò yúnwù) 如坐针毡 (Rúzuòzhēnzhān),

S

塞翁失马 (Sài wēng shī mǎ ), 三长两短 (Sānchángliǎngduǎn), 三顾茅庐 (Sāngùmáolú), 桑间濮上 (Sāng jiān pú shàng), 桑田沧海 (Sāngtián cānghǎi), 三缄其口 (Sānjiānqíkǒu), 三教九流 (Sānjiàojiǔliú), 三人成虎 (Sān rén chéng hǔ), 三思而行 (Sānsī ér xíng), 三清四唤 (Sān qīng sì huàn), 三亲六故 (Sān qīn liù gù), 三亲六眷 (Sān qīn liù juàn), 三生有幸 (Sān shēng yǒuxìng), 三头六臂 (Sāntóuliùbì), 三心两意 (Sān xīn liǎng yì), 三言两语 (Sānyánliǎngyǔ, 搔首弄姿 (Sāoshǒunòngzī), 傻里吧叽 (Shǎ lǐ ba jī), 傻里瓜唧 (Shǎ lǐ guā jī), 沙里淘金 (Shālǐtáojīn), 杀鸡吓猴 (Shā jī xià hóu), 山崩地裂 (Shān bēng dì liè), 山川相连 (Shānchuān xiānglián), 山川险阻 (Shānchuān xiǎnzǔ), 山川修阻 (Shānchuān xiū zǔ), 煽风点火 (Shānfēngdiǎnhuǒ), 山高海深 (Shāngāo hǎi shēn), 山高路陡 (Shāngāo lù dǒu), 山高路险 (Shāngāo lù xiǎn, 山高路远 (Shāngāo lù yuǎn), 山高水长 (Shāngāo shuǐ cháng), 山高水低 (Shāngāo shuǐ dī), 山高水险 (Shāngāo shuǐ xiǎn), 山高水远 (Shān gāo shuǐ yuǎn), 上谄下渎 (Shàng chǎn xià dú), 上谄下骄 (Shàng chǎn xià jiāo), 上山下乡 (Shàngshān xià xiāng), 上下串连 (Shàngxià chuàn lián), 上下颠倒 (Shàngxià diāndǎo), 上下和睦 (Shàngxià hémù), 上下交困 (Shàngxià jiāo kùn), 觞政娴习 (Shāng zhèng xián xí), 山穷水尽 (Shānqióngshuǐjìn), 山珍海错 (Shān zhēn hǎi cuò), 山珍海味 (Shānzhēnhǎiwèi), 韶光易逝 (Sháoguāng yì shì), 少智为福 (Shǎo zhì wèi fú), 烧纸引鬼 (Shāozhǐ yǐn guǐ), 少之又少 (Shǎo zhī yòu shǎo), 杀人偿命 (Shārén chángmìng), 杀人成性 (Shārén chéng xìng), 杀人抵命 (Shārén dǐmìng), 杀人放火 (Shārén fànghuǒ), 杀人害命 (Shārén hài mìng), 杀人劫财 (Shārén jié cái), 杀人灭口 (Shārén mièkǒu), 杀人魔王 (Shārén mówáng), 杀人如麻 (Shārén rú má), 杀人未遂 (Shārén wèisuì), 杀人盈城 (Shārén yíng chéng), 杀人盈野 (Shārén yíng yě), 杀人越货 (Shārényuèhuò), 杀人者死 (Shārén zhě sǐ), 沙沙雨声 (Shāshā yǔ shēng), 沙沙作响 (Shāshā zuò xiǎng), 杀身成仁 (Shāshēnchéngrén), 舍本逐末 (Shěběnzhúmò), 舍短取长 (Shě duǎn qǔ cháng), 身负全责 (Shēn fù quán zé), 身负重任 (Shēn fù zhòngrèn), 身负重伤 (Shēn fù zhòngshāng), 升降奖惩 (Shēngjiàng jiǎngchéng), 生平大志 (Shēngpíng dàzhì), 生平事迹 (Shēngpíng shìjì), 生平素志 (Shēngpíngsù zhì), 生平心愿 (Shēng píng xīnyuàn), 生性暴戾 (Shēngxìng bàolì), 生性胆怯 (Shēngxìng dǎnqiè), 生性多疑, (Shēngxìng duōyí), 生死搏斗 (Shēngsǐ bódòu), 生死不明 (Shēngsǐ bùmíng), 生死不忘 (Shēngsǐ bù wàng), 生死存亡 (Shēngsǐcúnwáng), 生死度外 (Shēngsǐ dù wài), 生死关头 (Shēngsǐ guāntóu), 生死肉骨 (Shēngsǐ ròu gǔ), 生死未卜 (Shēngsǐ wèibǔ), 生死相依 (Shēngsǐ xiāngyī), 生死以之 (Shēngsǐ yǐ zhī), 生死攸关 (Shēngsǐyōuguān), 生死有命 (Shēngsǐ yǒu mìng), 生死与共 (Shēngsǐyǔgòng), 生死之交 (Shēngsǐ zhī jiāo), 生性固执 (Shēngxìng gùzhí), 生性懦弱 (Shēngxìng nuòruò), 深情厚谊 (Shēnqíng hòuyì), 设身处地 (Shèshēnchǔde), 声势浩大 (Shēngshì hàodà), 舍生救人 (Shě shēng jiù rén), 舍生取义 (Shěshēngqǔyì), 舍生忘死 (Shě shēng wàng sǐ), 设宴饯行 (Shè yàn jiànxíng), 设宴洗尘 (Shè yàn xǐchén), 事半功倍 (Shìbàngōngbèi), 食不二味 (Shí bù èr wèi), 失魂落魄 (Shīhúnluòpò), 石火光阴 (Shíhuǒ guāngyīn), 嗜痂成癖 (Shì jiā chéng pǐ), 时来运转 (Shíláiyùnzhuǎn), 视如土芥 (Shì rú tǔ jiè), 视如玩物 (Shì rú wánwù), 十全十美 (Shíquánshíměi), 实事求是 (Shíshìqiúshì), 世外桃源 (Shìwàitáoyuán), 试新尝鲜 (Shì xīn cháng xiān), 时移情迁 (Shí yí qíng qiān), 时移势迁 (Shí yí shì qiān), 时移俗易 (Shí yí sú yì), 矢以天日 (Shǐ yǐ tiān rì), 试亦无妨 (Shì yì wúfáng), 试亦无用 (Shì yì wúyòng), 时移物换 (Shí yí wù huàn), 食衣住行 (Shí yī zhù xíng), 势在必得 (Shì zài bìděi), 势在必行 (Shì zài bì xíng), 矢在弦上 (Shǐ zài xián shàng), 失之交臂 (Shīzhījiāobì), 手不辍笔 (Shǒu bù chuò bǐ), 手不老实 (Shǒu bù lǎoshí), 手不能及 (Shǒu bùnéng jí), 手不释卷 (Shǒubùshìjuàn), 手不应心 (Shǒu bù yìng xīn), 受宠若惊 (Shòuchǒngruòjīng), 首当其冲 (Shǒudāngqíchōng), 守口如瓶 (Shǒukǒurúpíng), 手头不便 (Shǒutóu bùbiàn), 手头拮据 (Shǒutóu jiéjū), 手头宽裕 (Shǒutóu kuānyù), 手头困乏 (Shǒutóu kùnfá), 手头阔绰 (Shǒutóu kuòchuò), 手头没货 (Shǒutóu méi huò), 寿头寿脑 (Shòu tóu shòu nǎo), 手下无情 (Shǒuxià wúqíng), 守株待兔 (Shǒuzhūdàitù), 手足齐鼓 (Shǒuzú qí gū), 手足情深 (Shǒuzú qíng shēn), 手足无措 (Shǒuzúwúcuò), 耍刀弄棒 (Shuǎ dāo nòng bàng), 衰败没落 (Shuāibài mòluò), 衰草败叶 (Shuāi cǎo bàiyè), 衰草寒烟 (Shuāi cǎo hán yān), 摔机着陆 (Shuāi jī zhuólù), 率兽食人 (Shuài shòu shí rén), 耍奸使懒 (Shuǎ jiān shǐ lǎn), 耍两面派 (Shuǎ liǎngmiànpài), 双臂反缚 (Shuāng bì fǎn fù), 双手反绑 (Shuāngshǒu fǎnbǎng), 双手奉上 (Shuāngshǒu fèng shàng), 双手扶起 (Shuāngshǒu fú qǐ), 双手拱让 (Shuāngshǒu gǒng ràng), 双手合十 (Shuāngshǒu héshí), 双手欢迎 (Shuāngshǒu huānyíng), 双手加额 (Shuāngshǒu jiā é), 双手灵巧 (Shuāngshǒu língqiǎo), 双手捧上 (Shuāngshǒu pěng shàng), 双手万能 (Shuāngshǒu wànnéng), 双手赞成 (Shuāngshǒu zànchéng), 双手遮脸 (Shuāngshǒu zhē liǎn), 数不过来 (Shǔ bùguò lái), 疏不间亲 (Shū bù jiàn qīn), 书不尽言 (Shū bù jìn yán), 殊不可解 (Shū bùkějiě), 曙后星孤 (Shǔ hòu xīng gū), 数黄道白 (Shù huángdào bái), 数黄道黑 (Shù huángdào hēi), 睡翻作魔 (Shuì fān zuò mó), 水满则溢 (Shuǐmǎn zé yì), 水性杨花 (Shuǐxìngyánghuā), 水中捞月 (Shuǐzhōng lāo yuè), 水中捉月 (Shuǐzhōng zhuō yuè), 说黄道黑(Shuō huángdào hēi), 说话算话 (Shuōhuà suàn huà), 说话算数 (Shuōhuà suànshù), 说话圆滑 (Shuōhuà yuánhuá), 说话中肯 (Shuōhuà zhòngkěn), 说话走火 (Shuōhuà zǒuhuǒ), 黍离麦秀 (Shǔ lí mài xiù), 说一不二 (Shuōyībù’èr), 说一是一 (Shuō yī shì yī), 殊深轸念 (Shū shēn zhěn niàn), 束手待毙 (Shùshǒudàibì), 疏通知远 (Shū tōngzhī yuǎn), 数往知来 (Shǔ wǎng zhī lái), 数以百计 (Shù yǐ bǎi jì), 数易寒暑 (Shù yì hánshǔ), 数一数二 (Shǔ yī shǔ’èr), 疏淤防备 (Shū yū fángbèi), 疏于防范 (Shū yú fángfàn), 四分五裂 (Sìfēnwǔliè), 四分五落 (Sì fēn wǔ luò), 司空见惯 (Sīkōngjiànguàn), 死里逃生 (Sǐ lǐ táo shēng), 四面挨打 (Sìmiàn āidǎ), 四面八方 (Sìmiànbāfāng), 四面楚歌 (Sìmiànchǔgē), 四面出击 (Sìmiàn chūjí), 四面环山 (Sìmiàn huán shān), 四面夹攻 (Sìmiàn jiāgōng), 四面玲珑 (Sìmiàn línglóng), 四面埋伏 (Sìmiàn máifú), 四面受敌 (Sìmiàn shòudí), 四面受困 (Sìmiàn shòu kùn), 四面围困 (Sìmiàn wéikùn), 厮守终生 (Sīshǒu zhōngshēng), 肆无忌惮 (Sìwújìdàn), 私刑逼供 (Sīxíng bīgòng), 私刑察访 (Sīxíng cháfǎng), 似醉方醒 (Sì zuì fāng xǐng ), 似醉非醉 (Sì zuì fēi zuì), 似醉如痴 (Sì zuì rú chī), 素不相知 (Sù bù xiāngzhī), 随河打淌 (Suí hé dǎ tǎng), 随乡入乡 (Suí xiāng rù xiāng), 岁月不羁 (Suìyuè bùjī), 岁月不居 (Suìyuè bù jū), 岁月蹉跎 (Suìyuè cuōtuó), 岁月流逝 (Suìyuè liúshì), 岁月如流 (Suìyuè rú liú), 岁月无情 (Suìyuè wúqíng), 岁月消逝 (Suìyuè xiāoshì), 岁月峥嵘 (Suìyuè zhēng róng), 损人利己 (Sǔn rén lì jǐ), 所事非人 (Suǒ shìfēi rén), 所是非人 (Suǒ shì fēi rén), 缩手旁观 (Suōshǒu pángguān), 缩手缩脚 (Suōshǒusuōjiǎo), 缩手无策 (Suōshǒu wú cè), 所向无敌 (Suǒxiàngwúdí), 夙怨旧恨 (Sù yuàn jiù hèn), 宿醉未醒 (Sù zuì wèixǐng),

T

泰然处之 (Tàirán chǔ zhī), 泰然自若 (Tàiránzìruò), 泰山鸿毛 (Tàishān hóngmáo), 泰山梁木 (Tàishān liángmù), 泰山其颓 (Tàishān qí tuí), 泰山压顶 (Tàishānyādǐng), 泰山压卵 (Tàishān yā luǎn), 螳螂捕蝉 (Tángláng bǔ chán), 烫手山芋 (Tàngshǒu shānyù), 谈古说今 (Tán gǔ shuō jīn), 唐哉皇哉 (Táng zāi huáng zāi), 昙花一现 (Tánhuāyīxiàn), 贪婪成性 (Tānlán chéng xìng), 贪婪如狼 (Tānlán rú láng), 贪婪丧生 (Tānlán sàngshēng), 贪婪无厌 (Tānlán wú yàn), 忐忑不安 (Tǎntèbù’ān), 谈天论地 (Tántiānlùndì), 谈天说地 (Tántiānshuōdì), 谈吐笨拙 (Tántǔ bènzhuō), 谈吐风生 (Tántǔ fēng shēng), 谈吐风雅 (Tántǔ fēngyǎ), 谈吐高雅 (Tántǔ gāoyǎ), 谈吐幽默 (Tántǔ yōumò), 叹为观止 (Tànwéiguānzhǐ), 贪污成风 (Tānwū chéngfēng), 贪污盗窃 (Tānwū dàoqiè), 贪污渎职 (Tānwū dúzhí), 贪污分子 (Tānwū fēnzǐ), 贪污腐化 (Tānwū fǔhuà), 贪污行贿 (Tānwū xínghuì), 贪污坐脏 (Tānwū zuò zàng), 谈笑封侯 (Tán xiào fēng hóu), 谈笑风生 (Tánxiàofēngshēng), 谈笑如前 (Tán xiào rú qián), 谈笑戏谑 (Tán xiào xìxuè), 谈笑自若 (Tánxiàozìruò), 讨价还价 (Tǎojiàhuánjià), 滔滔不绝 (Tāo tāo bù jué), 天罗地网 (Tiānluódìwǎng), 天怒人怨 (Tiānnùrényuàn), 天花乱坠 (Tiānhuāluànzhuì), 天荒地老 (Tiānhuāngdìlǎo), 天经地义 (Tiānjīngdìyì), 天壤王郎 (Tiānrǎng wáng láng), 天壤之别 (Tiānrǎng zhī bié), 天生才子 (Tiānshēng cáizǐ), 天生国色 (Tiānshēng guó sè), 天生丽质 (Tiānshēng lìzhì), 天生天花 (Tiānshēng tiānhuā), 天生有福 (Tiānshēng yǒufú), 天生尤物 (Tiānshēng yóuwù), 天衣无缝 (Tiānyīwúfèng), 调嘴学舌 (Tiáo zuǐ xuéshé), 铁面无私 (Tiěmiànwúsī), 铁树开花 (Tiěshùkāihuā), 醍醐灌顶 (Tíhú guàndǐng), 挺拔不群 (Tǐngbá bù qún), 亭亭玉立 (Tíngtíngyùlì), 倜傥不羁 (Tìtǎng bùjī), 倜傥不群 (体无完肤 (Tǐwúwánfū), 啼笑皆非 (Tíxiàojiēfēi), 提要钩玄 (Tíyào gōu xuán), 通报丧明 (Tōngbào sāng míng), 同胞手足 (Tóngbāo shǒuzú), 同病相怜 (Tóngbìngxiānglián), 同病异治 (Tóng bìng yì zhì), 同床各梦 (Tóng chuáng gè mèng), 同床共枕 (Tóng chuáng gòng zhěn), 同窗砚友 (Tóngchuāng yàn yǒu), 同床异梦 (Tóngchuángyìmèng), 同窗之谊 (Tóngchuāng zhī yì), 痛定思痛 (Tòngdìngsītòng), 通风报信 (Tōngfēng bàoxìn), 同工同酬 (Tónggōngtóngchóu), 同工异曲 (Tóng gōng yì qǔ), 同归殊途 (Tóng guī shū), 同归于尽 (Tú tóng guī yú jìn), 痛毁极低 (Tòng huǐ jí dī), 通事达理 (Tōng shì dá lǐ), 同行公会 (Tóngxíng gōnghuì), 同行嫉妒 (Tóngxíng jídù), 同行相妒 (Tóngxíng xiāng dù), 同行一莫 (Tóngxíng yī mò), 同行折扣 (Tóngxíng zhékòu), 通家之好 (Tōng jiā zhī hǎo), 同流合污 (Tóngliúhéwū), 童叟无欺 (Tóng sǒu wú qī), 童心未泯 (Tóngxīn wèi mǐn), 同舟共济 (Tóngzhōugòngjì), 投怀送抱 (Tóu huái sòng bào), 投机取巧 (Tóujīqǔqiǎo), 透漏风声 (Tòulòu fēngshēng), 头破血流 (Tóu pò xiě liú), 投鼠忌器 (Tóushǔjìqì), 投桃报李 (Tóutáobàolǐ), 偷天换日 (Tōutiānhuànrì), 偷偷摸摸 (Tōutōumōmō), 头头是道 (Tóutóushìdào), 推三阻四 透心腐烂 (Tòu xīn fǔlàn), 透心儿凉 (Tòu xin er liáng), 褪后趋前 (Tuì hòu qū qián), 颓龄龙钟 (Tuí líng lóng zhōng), 推三阻四 (Tuīsānzǔsì), 退无可退 (Tuì wú kě tuì), 退省吾身 (Tuì xǐngwú shēn), 推心置腹 (Tuīxīnzhìfù), 徒劳往返 (Túláo wǎngfǎn), 徒劳无功 (Túláowúgōng), 徒劳无益 (Túláo wúyì), 徒劳之举 (Túláo zhī jǔ), 吞吞吐吐 (Tūntūntǔtǔ), 拖家带眷 (Tuō jiā dài juàn), 拖家带口 (Tuō jiā dài kǒu), 脱扣落襟 (Tuō kòu luò jīn), 拖泥带水 (Tuōnídàishuǐ), 脱胎换骨 (tuōtāihuàngǔ), 徒手搏斗 (Túshǒu bódòu), 徒手起家 (Túshǒu qǐjiā), 徒手致富 (Túshǒu zhìfù), 兔丝燕麦 (Tù sī yànmài), 徒有皮毛 (Tú yǒu pímáo), 徒有其表 (Tú yǒu qí biǎo), 徒有其名 (Tú yǒu qí míng), 徒有形式 (Tú yǒu xíngshì), 徒有虚名 (túyǒuxūmíng), 涂脂抹粉 (Túzhīmǒfěn), 兔子惊扰 (Tùzǐ jīngrǎo),

W

完璧归赵 (Wánbìguīzhào), 望尘莫及 (Wàngchénmòjí), 望穿秋水 (Wàngchuānqiūshuǐ), 网开三面 (Wǎng kāi sānmiàn), 网开四方 (Wǎng kāi sìfāng), 网开一面 (Wǎng kāi yīmiàn), 万里江山 (Wànlǐ jiāngshān), 万里鹏程 (Wànlǐ péng chéng), 万里晴空 (Wànlǐ qíngkōng), 万里迢迢 (Wànlǐ tiáotiáo), 万里无云 (Wànlǐ wú yún), 望梅止渴 (Wàngméizhǐkě), 万顷碧波 (Wànqǐng bìbō), 万顷琉璃 (Wànqǐng liúlí), 望文生义 (Wàngwénshēngyì), 望眼欲穿 (Wàngyǎnyùchuān), 玩火自焚 (Wánhuǒzìfén), 万箭穿心 (Wàn jiàn chuān xīn), 万箭攒心 (Wàn jiàn cuán xīn), 万箭齐发 (Wàn jiàn qí fā), 晚节不全 (Wǎnjié bùquán), 晚节不终 (Wǎnjié bù zhōng), 晚节黄花 (Wǎnjié huánghuā), 晚节末路 (Wǎnjié mòlù), 晚节自保 (Wǎnjié zì bǎo), 纨绔子弟 (Wánkùzǐdì), 万籁俱寂 (Wànlài jù jì), 万马奔腾 (Wàn mǎ bēnténg), 万念俱焚 (Wàn niàn jù fén), 万念俱灰 (Wàn niàn jù huī), 万签插架 (Wàn qiān chā jià), 顽强不屈 (Wánqiáng bùqū), 顽强毅力 (Wánqiáng yìlì), 玩世不恭 (Wánshìbùgōng), 万万不可 (Wàn wàn bùkě), 万万千千 (Wàn wàn qiān qiān), 婉言拒绝 (Wǎnyán jùjué), 婉言相劝 (Wǎnyán xiāngquàn), 婉言谢绝 (Wǎnyán xièjué), 微不足道 (Wēibùzúdào), 为虎傅翼 (Wèi hǔ fù yì), 为虎添翼 (Wèi hǔ tiān yì), 为虎作伥 (Wèihǔzuòchāng), 唯利是图 (Wéilìshìtú), 惟妙惟肖 (Wéimiàowéixiào), 危如累卵 (Wēirúlěiluǎn), 娓娓道来 (Wěi wěi dào lái), 娓娓动听 (Wěi wěi dòngtīng), 娓娓而谈 (Wěi wěi ér tán), 唯唯连声 (Wěiwěi liánshēng), 唯唯听命 (Wěiwěi tīngmìng), 惟我独尊 (Wéiwǒdúzūn), 唯天可表 (Wéi tiān kě biǎo), 为冤结仇 (Wèi yuān jiéchóu), 未雨绸缪 (Wèiyǔchóumóu), 为之大惊 (Wéi zhī dà jīng), 为之担心 (Wéi zhī dānxīn), 为之动容 (Wéi zhī dòngróng), 为之津梁 (Wéi zhī jīnliáng), 为之赧然 (Wéi zhī nǎnrán), 为之倾倒 (Wéi zhī qīngdǎo), 为之心碎 (Wéi zhī xīn suì), 为之一新 (Wéi zhī yī xīn), 为之一振 (Wéi zhī yī zhèn), 问鼎中原 (Wèndǐng zhōngyuán), 问东问西 (Wèn dōng wèn xī), 文房四宝 (Wénfángsìbǎo), 闻过即改 (Wénguò jí gǎi), 文过其实 (Wén guò qíshí), 闻过色系 (Wénguò sè xì), 文过饰非 (Wénguòshìfēi), 闻过则喜 (Wénguò zé xǐ),  温故知新 (Wēngùzhīxīn), 瓮牖绳床 (Wèng yǒu shéng chuáng), 瓮牖绳枢 (Wèng yǒu shéng shū), 文经武纬 (Wén jīng wǔ wěi), 刎颈之交 (Wěn jǐng zhī jiāo), 温良忍让 (Wēnliáng rěnràng), 温良柔顺 (Wēnliáng róushùn), 问柳寻花 (Wèn liǔ xún huā), 我行我素 (Wǒxíngwǒsù), 无米之炊 (Wúmǐzhīchuī), 兀然不动 (Wù rán bù dòng), 无病呻吟 (Wúbìngshēnyín), 无地自容 (Wúdìzìróng), 无动于衷 (Wúdòng yúzhōng), 无法无天 (Wúfǎwútiān), 五花八门 (Wǔhuābāmén), 无拘无束 (Wújūwúshù), 无孔不入 (Wúkǒngbùrù), 无理取闹 (Wúlǐqǔnào), 吴牛喘月 (Wú niú chuǎn yuè), 无双国士 (Wúshuāng guóshì), 无所事事 (Wúsuǒshìshì), 无微不至 (Wúwēibùzhì), 无暇他顾 (Wúxiá tā gù), 无懈可击 (Wúxièkějī), 无言可答 (Wú yán kě dá), 无言可对 (Wú yán kě duì), 无言可讳 (Wú yán kě huì), 无言以对 (Wú yán yǐ duì)乌烟瘴气 (Wūyānzhàngqì), 物以类聚 (Wùyǐlèijù), 无影无形 (Wú yǐng wúxíng), 无影无踪 (Wú yǐng wú zōng), 无以为报 (Wú yǐwéi bào), 无以为答 (Wú yǐwéi dá), 无以为对 (Wú yǐwéi duì), 无以为继 (Wú yǐwéi jì), 无以为力 (Wú yǐwéi lì), 无以为生 (Wú yǐwéi shēng), 无依无靠 (Wú yī wú kào), 无衣无食 (Wú yī wú shí), 无医无药 (Wú yī wú yào), 无用鼠辈 (Wúyòng shǔbèi), 物有所归 (Wù yǒu suǒ guī), 乌有先生 (Wūyǒu xiānshēng), 无雨即雪 (Wú yǔ jí xuě), 无与伦比 (Wúyǔlúnbǐ), 乌云蔽日 (Wūyún bì rì), 乌云沉沉 (Wūyún chénchén), 乌云盖面 (Wūyún gài miàn), 乌云滚翻 (Wūyún gǔnfān), 乌云滚滚 (Wūyún gǔngǔn), 乌云笼罩 (Wūyún lóngzhào), 乌云满天 (Wūyún mǎn tiān), 乌云密布 (Wūyún mìbù), 乌云压城 (Wūyún yā chéng), 乌云压顶 (Wūyún yādǐng), 乌云遮天  (Wūyún zhē tiān), 无知妄说 (Wúzhī wàngshuō), 无知妄为 (Wúzhī wàngwéi), 无知妄作 (Wúzhī wàng zuò), 无知无识 (Wúzhī wú shì), 无知之徒 (Wúzhī zhī tú), 无足轻重 (Wúzúqīngzhòng), 无足为奇 (Wú zú wéi qí),

X

纤尘不染 (Xiānchén bù rǎn), 先到先得 (Xiān dào xiān dé), 相对默然 (Xiāngduì mòrán), 相对无言 (Xiāngduì wú yán), 弦歌不辍 (Xiángē bù chuò), 香芳浓郁 (Xiāngfāng nóngyù), 想方设法 (Xiǎngfāngshèfǎ), 相夫教子 (Xiàng fū jiàozǐ), 相互承兑 (Xiānghù chéngduì ), 相互关系 (Xiānghù guānxì), 相互戮戕 (Xiānghù lù qiāng), 相互倾轧 (Xiānghù qīngyà), 相互抬价 (Xiānghù tái jià), 相互为用 (Xiānghù wéi yòng), 相互影响 (Xiānghù yǐngxiǎng), 相煎何急 (Xiāng jiān hé jí), 相煎太急 (Xiāng jiān tài jí), 相去不远 (Xiāngqù bù yuǎn), 相去几希 (Xiāngqù jī xī), 相去天渊 (Xiāngqù tiānyuān), 相去无几 (Xiāngqù wújǐ), 相去悬殊 (Xiāngqù xuánshū), 想入非非 (Xiǎngrùfēifēi), 万死不辞 (Wàn sǐ bùcí), 万死一生 (Wàn sǐ yīshēng), 香消玉减 (Xiāng xiāo yù jiǎn), 香消玉殒 (Xiāng xiāo yù yǔn), 象箸玉杯 (Xiàng zhù yùbēi), 闲话当年 (Xiánhuà dāngnián), 笑里藏刀 (Xiàolǐcángdāo), 陷落重围 (Xiànluò chóngwéi), 陷落计中 (Xiànluò jì zhōng), 陷落困境 (Xiànluò kùnjìng), 悬壶行医 (Xuánhú xíngyī), 闲话古今 (Xiánhuà gǔjīn), 下愚不移 (Xià yú bù yí), 闲话家常 (Xiánhuà jiācháng), 陷身虎口 (Xiànshēn hǔkǒu), 陷身囹圄 (Xiànshēn língyǔ), 萧规曹随 (Xiāo guī Cáo suí), 笑容可掬 (Xiào róng kě jū), 小山包包 (Xiǎo shānbāo bāo), 销声匿迹 (Xiāoshēngnìjì), 洗耳恭听 (Xǐ’ěrgōngtīng), 邪正不分 (Xié zhèng bù fēn), 邪正盛衰 (Xié zhèng shèngshuāi), 习非成是 (Xí fēi chéng shì), 西风落叶 (Xīfēng luòyè), 西风萧瑟 (Xī fēng yǐn lù), 心腹大患 (Xīnfù dàhuàn), 熙来攘往 (Xīláirǎngwǎng), 心不在焉 (Xīnbùzàiyān), 行将就木 (Xíngjiāngjiùmù), 心花怒放 (Xīnhuānùfàng), 信口雌黄 (Xìnkǒucíhuáng), 信口开合 (Xìn kǒu kāi hé), 心力交瘁 (Xīnlìjiāocuì), 心乱如麻 (Xīn luàn rú má), 星火燎原 (Xīnghuǒliǎoyuán), 兴师动众 (Xīngshīdòngzhòng), 行云流水 (Xíngyúnliúshuǐ), 幸灾乐祸 (Xìng zāi lè huò), 心酸往事 (Xīnsuān wǎngshì), 喜怒哀乐 (Xǐ nù āiyuè, 新亭对泣 (Xīn tíng duì qì), 星星点点 (Xīngxīng diǎndiǎn), 欣欣向荣 (Xīnxīnxiàngróng), 心血来潮 (Xīnxuèláicháo), 心猿意马 (Xīnyuányìmǎ), 心照不宣 (Xīnzhào bù xuān), 胸有成竹 (Xiōngyǒuchéngzhú), 修短得中 (Xiū duǎn dé zhōng), 修短有命 (Xiū duǎn yǒu mìng), 秀色可餐 (Xiùsèkěcān), 绣花枕头 (Xiùhuā zhěntou), 休戚相关 (Xiūqī xiāngguān), 修竹茂林 (Xiū zhú mào lín), 膝下无儿 (Xīxià wú er), 膝下无子 (Xīxià wú zǐ), 膝下犹虚 (Xīxià yóu xū), 习焉不察 (Xí yān bù chá), 习沿成风 (Xí yán chéngfēng), 膝痒搔背 (Xī yǎng sāo bèi), 玄黄翻覆 (Xuánhuáng fānfù), 玄黄未判 (Xuánhuáng wèi pàn), 雪上加霜 (Xuěshàngjiāshuāng), 雪中送炭 (Xuězhōngsòngtàn), 徐娘半老 (Xú niáng bàn lǎo), 循序渐进 (Xúnxùjiànjìn), 旭日初升 (Xùrì chū shēng), 旭如东升 (Xù rú dōngshēng), 虚弱不堪 (Xūruò bùkān)

Y

揠苗助长 (Yàmiáozhùzhǎng), 掩耳盗铃 (Yǎn’ěrdàolíng), 羊肠阔少 (Yáng cháng kuòshào), 扬眉吐气 (Yángméitǔqì), 仰事俯畜 (Yǎng shì fǔ chù), 扬汤止沸 (Yáng tāng zhǐ fèi), 仰面朝天 (Yǎngmiàn cháotiān), 仰面大笑 (Yǎngmiàn dà xiào), 仰面跌足 (Yǎngmiàn diēzú), 仰面求人 (Yǎngmiàn qiúrén), 仰天长叹 (Yǎngtiān chángtàn), 仰天长啸 (Yǎngtiān cháng xiào), 仰天大笑 (Yǎngtiān dà xiào), 眼花缭乱 (Yǎnhuāliáoluàn), 鞅罔欺生 (Yāng wǎng qīshēng), 养尊处优 (Yǎngzūnchǔyōu), 燕瘦环肥 (Yàn shòu huán féi), 厌闻旧事 (Yàn wén jiùshì), 言行不符 (Yánxíng bùfú), 言行不一 (Yánxíng bù yī), 言行合一 (Yánxíng hé yī), 言行若一 (Yánxíng ruò yī), 言行相悖 (Yánxíng xiāngbèi), 言行相顾 (Yánxíng xiānggù), 言行一致 (Yánxíng yīzhì), 杳如黄鹤 (Yǎo rú huáng hè),  咬文嚼字 (Yǎowénjiáozì), 鸦雀无声 (Yāquèwúshēng), 夜长梦多 (Yèchángmèngduō), 夜郎自大 (Yèlángzìdà), 言者无罪 (Yán zhě wú zuì), 一本正经 (Yī běn zhèng jīng), 亦步亦趋 (Yì bù yì qū), 一尘不染 (Yīchénbùrǎn), 一成不变 (Yīchéngbùbiàn), 一成一旅 (Yī chéngyī lǚ), 一筹莫展 (Yīchóumòzhǎn0, 一帆风顺 (Yīfānfēngshùn), 以防不测 (Yǐ fáng bùcè), 以防后患 (Yǐ fáng hòuhuàn), 以防万一 (Yǐ fáng wàn yī), 衣冠不整 (Yīguān bùzhěng), 衣冠楚楚 (Yīguānchǔchǔ), 衣冠禽兽 (Yīguānqínshòu), 衣冠文物 (Yīguān wénwù), 衣冠枭獍 (Yīguān xiāo jìng), 衣冠中人 (Yīguān zhōng rén), 倚红偎翠 (Yī hóng wēi cuì), 移花接木 (Yíhuājiēmù), 一见如故 (Yījiànrúgù), 一箭双雕 (Yījiànshuāngdiāo), 衣锦还乡(Yījǐnhuánxiāng), 一蹶不振 (Yījuébùzhèn), 异口同声 (Yìkǒutóngshēng), 以蠡测海 (Yǐ lí cè hǎi), 以卵击石 (Yǐluǎnjīshí), 以卵投石 (Yǐ luǎn tóushí), 一落千丈 (Yīluòqiānzhàng), 一脉相承 (Yīmàixiāngchéng), 一毛不拔 (Yīmáobùbá), 一门心思 (Yī mén xīn si), 一目十行 (Yīmùshíháng), 因材施教 (Yīncáishījiào), 寅吃卯粮 (Yínchīmǎoliáng), 吟风弄月 (Yín fēng nòng yuè), 郢书燕说 (Yǐng shū yān shuō), 蝇头小利 (Yíngtóu xiǎo lì), 蝇营狗苟 (Yíngyínggǒugǒu), 应有尽有 (Yīngyǒujìnyǒu), 应征服役 (Yìngzhēng fúyì), 萤烛末光 (Yíng zhú mò guāng), 饮恨而终 (Yǐnhèn ér zhōng), 饮恨吞声 (Yǐnhèn tūnshēng), 饮恨终身 (Yǐnhèn zhōngshēn), 饮酒赋诗 (Yǐnjiǔ fù shī), 饮酒过量 (Yǐnjiǔ guòliàng), 饮酒解愁 (Yǐnjiǔ jiěchóu), 饮酒赏花 (Yǐnjiǔ shǎng huā), 饮酒赏乐 (Yǐnjiǔ shǎng lè), 饮酒误事 (Yǐnjiǔ wùshì), 饮酒消愁 (Yǐnjiǔ xiāo chóu), 饮酒作乐 (Yǐnjiǔ zuòlè), 引狼入室 (Yǐnlángrùshì), 阴霾密布 (Yīnmái mìbù), 隐然可见 (Yǐnrán kějiàn), 隐然可闻 (Yǐnrán kě wén), 饮水思源 (Yǐnshuǐsīyuán), 阴阳怪气 (Yīnyángguàiqì), 因噎废食 (Yīnyēfèishí), 一诺千金 (Yīnuòqiānjīn), 吟啸扼腕 (Yín xiào èwàn), 吟啸自若 (Yín xiào zìruò), 一贫如洗 (Yīpínrúxǐ), 一丘之貉 (Yīqiūzhīháo), 意气用事 (Yìqìyòngshì), 一日三秋 (Yī rì sānqiū), 易如反掌 (Yìrúfǎnzhǎng), 异曲同工 (Yìqǔtónggōng), 疑神疑鬼 (Yíshényíguǐ), 易守难攻 (Yì shǒu nán gōng), 一手包办 (Yīshǒu bāobàn), 一手擎天 (Yīshǒu qíng tiān), 一手遮天 (Yīshǒuzhētiān), 一手造成 (Yīshǒu zàochéng), 一瞬即逝 (Yīshùn jí shì), 一瞬之间 (Yīshùn zhī jiān), 一死百了 (Yīsǐ bǎiliǎo), 一丝不挂 (Yīsībùguà), 以私废公 (Yǐ sī fèi gōng), 一死了之 (Yī sǐ liǎo zhī), 以私忘公 (Yǐ sī wàng gōng), 疑团冰释 (Yítuán bīngshì), 疑团重重 (Yítuán chóngchóng), 疑团顿释 (Yítuán dùn shì), 疑团尽释 (Yí tuán jǐn shì), 疑团莫释 (Yí tuán mò shì), 一吐为快 (Yī tǔ wéi kuài), 一吐心声 (Yī tǔ xīnshēng), 一网打尽 (Yīwǎngdǎjìn), 一无结果 (Yī wú jiéguǒ), 一无仅存 (Yī wú jǐn cún), 一无可取 (Yī wú kěqǔ), 一无是处 (Yīwúshìchù), 一无所长 (Yī wú suǒ cháng), 一无所成 (Yī wú suǒ chéng), 一无所得 (Yī wú suǒdé), 一无所获 (Yīwúsuǒhuò), 一无所能 (Yī wú suǒ néng), 一无所求 (Yī wú suǒ qiú), 一无所恃 (Yī wú suǒ shì), 一无所有 (Yīwúsuǒyǒu), 一无所知 (Yī wú suǒ zhī), 一无相识 (Yī wū xiāngshí), 一无怨言 (Yī wú yuànyán), 一泻千里 (Yīxièqiānlǐ), 一息奄奄 (Yīxī yǎnyǎn), 一言半语 (Yī yán bàn yǔ), 一言蔽之 (Yī yán bì zhī), 一言不答 (Yī yán bù dá), 一言不发 (Yī yán bù fā), 一言不合 (Yī yán bùhé), 一言不留 (Yī yán bù liú), 一言道破 (Yī yán dàopò), 一言九鼎 (Yī yán jiǔdǐng), 一言难尽 (Yīyánnánjìn), 一言丧邦 (Yī yán sàng bāng), 一言为定 (Yī yán wéi dìng), 一言未了 (Yī yán wèiliǎo), 一言兴邦 (Yī yán xīng bāng), 一言一行 (Yī yán yīxíng), 一言一语 (Yī yán yī yǔ), 一言作譬 (Yī yán zuò pì), 一语道破 (Yī yǔ dàopò), 一线希望 (Yīxiàn xīwàng), 一行百效 (Yīxíng bǎi xiào), 一星半儿 (Yī xīng bàn er), 意兴勃勃 (Yìxìng bóbó), 移星换斗 (Yí xīng huàn dòu), 意兴索然 (Yìxìng suǒrán), 义正辞严 (Yì zhèng cí yán), 一枕黄粱 (Yī zhěn huáng liáng), 一针见血 (Yīzhēnjiànxiě), 一知半解 (Yīzhībànjiě), 一枝独秀 (Yīzhīdúxiù), 一掷千金 (Yīzhìqiānjīn), 一之为甚 (Yī zhī wéi shèn), 一之谓甚 (Yī zhī wèi shén), 一枝之栖 (Yīzhī zhī qī), 有板有眼 (Yǒubǎnyǒuyǎn), 有备无患 (Yǒubèiwúhuàn), 有教无类 (Yǒu jiào wú lèi), 有机可乘 (Yǒujī kě chéng), 有口皆碑 (Yǒukǒujiēbēi), 有口难言 (Yǒu kǒu nán yán), 有口无心 (Yǒukǒuwúxīn), 有名无实 (Yǒumíngwúshí), 有目共睹 (Yǒumùgòngdǔ), 有目共赏 (Yǒu mù gòng shǎng), 有头无尾 (Yǒutóuwúwěi), 有求必应 (Yǒuqiúbìyìng), 优胜劣汰 (Yōushèngliètài), 有声有色 (Yǒushēngyǒusè), 有恃无恐 (Yǒushìwúkǒng), 有所不同 (Yǒu suǒ bùtóng), 有所不为 (Yǒu suǒ bù wéi), 有所不知 (Yǒu suǒ bùzhī), 有所成就 (Yǒu suǒ chéngjiù), 有所发明 (Yǒu suǒ fāmíng), 有所了解 (Yǒu suǒ liǎojiě), 有所作为 (Yǒu suǒ zuòwéi), 有条不紊 (Yǒutiáobùwěn), 犹豫不定 (Yóuyù bùdìng), 犹豫不决 (Yóuyù bù jué), 犹豫寡断 (Yóuyù guǎ duàn), 犹豫起来 (Yóuyù qǐlái), 犹豫现象 (Yóuyù xiànxiàng), 忧心忡忡 (Yōuxīnchōngchōng), 忧心如焚 (Yōuxīnrúfén), 忧心如箭 (Yōuxīn rú jiàn), 有眼无珠 (Yǒuyǎnwúzhū), 有勇无谋 (Yǒu yǒng wú móu), 油嘴滑舌 (Yóuzuǐhuáshé), 缘木求鱼 (Yuánmùqiúyú), 怨声载道 (Yuànshēngzàidào), 怨天尤人 (Yuàntiānyóurén), 原形毕露 (Yuánxíng bìlù), 远走高飞 (Yuǎnzǒugāofēi), 玉杯象箸 (Yùbēi xiàng zhù), 约法三章 (Yuēfǎsānzhāng), 月下独步 (Yuè xià dúbù), 月下歌唱 (Yuè xià gēchàng), 月下花前 (Yuè xià huā qián), 月下老人 (Yuè xià lǎorén), 月下漫步 (Yuè xià mànbù), 月下小酌 (Yuè xià xiǎo zhuó), 跃跃欲试 (Yuèyuèyùshì), 越俎代庖 (Yuèzǔdàipáo), 于飞之乐 (Yú fēi zhī lè), 欲盖弥彰 (Yùgàimízhāng), 愚公精神 (Yú gōng jīngshén), 愚公移山 (Yúgōngyíshān), 雨後春筍 (Yǔhòuchūnsǔn), 羽化成仙 (Yǔhuà chéng xiān), 羽化登仙 (Yǔhuà dēngxiān), 育林保水 (Yùlín bǎoshuǐ), 愚昧无知 (Yúmèi wúzhī), 鱼米之乡(Yúmǐzhīxiāng), 鱼目混洙 (Yúmùhùnzhū), 运筹帷幄 (Yùnchóuwéiwò), 云雨巫山 (Yúnyǔ wūshān), 欲擒故纵 (Yùqíngùzòng), 玉石俱焚 (Yùshíjùfén), 于心何忍 (Yú xīn hé rěn), 于心皎洁 (Yú xīn jiǎojié), 于心无愧 (Yú xīn wúkuì), 于心有愧 (Yú xīn yǒu kuì), 余音袅袅 (yúyīn niǎoniǎo), 余音绕梁 (Yúyīnràoliáng), 余音犹在 (Yúyīn yóu zài), 寓意深远 (Yùyì shēnyuǎn), 魚游釜中 (Yú yóu fǔ zhōng), 郁郁不乐 (Yùyù bù lè), 郁郁成疾 (Yùyù chéng jí), 郁郁苍苍 (Yùyùcōngcōng), 郁郁葱葱 (Yùyùcōngcōng), 郁郁而死 (Yùyù ér sǐ), 郁郁菲菲 (Yùyù fēifēi), 郁郁寡欢 (Yùyù guǎhuān), 郁郁芊芊 (Yùyù qiānqiān), 玉章金简 (Yùzhāngjīnjiǎn), 语重心长 (Yǔzhòngxīncháng),

Z

再接再厉 (Zàijiēzàilì), 栽赃嫁祸 (Zāizāng jià huò), 栽赃诬害 (Zāizāng wúhài), 早出晚归 (Zǎochū wǎn guī), 造次颠沛 (Zào cì diānpèi), 遭此浩劫 (Zāo cǐ hàojié), 造次行事 (Zào cì xíngshì), 造次之间 (Zào cí zhíjiē), 造谣惑众 (Zàoyáo huò zhòng), 造谣生事 (Zàoyáo shēng shì), 造谣诬蔑 (Zàoyáo wúmiè), 造谣陷害 (Zàoyáo xiànhài), 造谣中伤 (Zàoyáo zhòngshāng), 造谣作祟 (Zàoyáo zuòsuì), 贼头贼脑 (Zéitóuzéinǎo), 择善固执 (Zé shàn gùzhí), 債台高築 (Zhàitáigāozhù), 斩草除根 (Zhǎncǎochúgēn), 斩钉截铁 (Zhǎndīngjiétiě), 张冠李戴 (Zhāngguānlǐdài), 张口便收 (Zhāngkǒu biàn shōu), 张口结舌 (Zhāngkǒujiéshé), 张口倾听 (Zhāngkǒu qīngtīng), 张 吐舌 (Zhāngkǒu tǔ shé), 张口欲言 (Zhāngkǒu yù yán), 张三李四 (Zhāngsānlǐsì), 掌上明珠 (Zhǎngshàngmíngzhū), 瞻前顾后 (Zhānqiángùhòu), 战战兢兢 (Zhànzhànjīngjīng), 战战栗栗 (Zhànzhànlìlì), 沾沾自喜 (Zhānzhānzìxǐ), 招兵买马 (Zhāobīngmǎimǎ), 招魂送归 (Zhāohún sòng guī), 招魂引魄 (Zhāohún yǐn pò), 朝气勃勃 (Zhāoqì bóbó), 朝秦暮草 (Zhāo qín mù cǎo), 朝气蓬勃 (Zhāoqì péngbó), 朝三暮四 (Zhāosānmùsì), 朝闻夕改 (Zhāo wén xī gǎi), 朝闻夕死 (Zhāo wén xī sǐ), 招摇过市 (Zhāoyáoguòshì), 招摇撞骗 (Zhāoyáozhuàngpiàn), 枕戈待旦 (Zhěngēdàidàn), 针锋相对 (Zhēnfēngxiāngduì), 正襟危坐 (Zhèngjīnwēizuò), 争先恐后 (Zhēngxiānkǒnghòu), 蒸蒸日上 (Zhēngzhēngrìshàng), 斟酌办理 (Zhēnzhuó bànlǐ), 斟酌尽善 (Zhēnzhuó jìn shàn), 斟酌斟酌 (Zhēnzhuó zhēnzhuó), 止暴禁非 (Zhǐ bào jìn fēi), 治病强身 (Zhì bìng qiángshēn), 治病求本 (Zhì bìng qiú běn), 志不可满 (Zhì bùkě mǎn), 志不可屈 (Zhì bùkě qū), 指不胜屈 (Zhǐ bùshèng qū), 咫尺千里 (Zhǐchǐ qiānlǐ), 咫尺山河 (Zhǐchǐ shānhé), 咫尺天涯 (Zhǐchǐtiānyá), 咫尺之间 (Zhǐchǐ zhī jiān), 只此一回 (Zhǐ cǐ yī huí), 只此一家 (Zhǐ cǐ yījiā), 只此一遭 (Zhǐ cǐ yī zāo), 指东道西 (Zhǐ dōngdào xī), 指东击西 (Zhǐ dōng jī xī), 指东说西 (Zhǐ dōng shuō xī), 栉风沐雨 (Zhìfēngmùyǔ),  趾高气昂 (Zhǐ gāo qì áng), 趾高气扬 (Zhǐgāo qì yáng), 直呼其名 (zhí hū qí míng), 指鹿为马 (Zhǐlùwéimǎ), 执迷不悟 (Zhímíbùwù), 知难而进 (Zhī nán ér jìn), 知难而退 (Zhī nán ér tuì), 知难行易 (Zhī nán xíng yì), 知人善任 (Zhīrén shàn rèn), 指日可成 (Zhǐrìkěchéng), 指日可待 (Zhǐrìkědài), 指日可数 (Zhǐrìkěshǔ), 指日可下 (Zhǐrìkěxià), 指日为誓 (Zhǐrìwèishì), 指桑道槐 (Zhǐsāng dàohuái), 指桑骂槐 (Zhǐsāngmàhuái), 纸上谈兵 (Zhǐshàngtánbīng), 炙手可热 (Zhìshǒukěrè), 直言不讳 (Zhíyán bùhuì), 直言贾祸 (Zhíyán gǔ huò), 知音难觅 (Zhīyīn nánmì), 众口难调 (Zhòngkǒunántiáo), 众口铄金 (Zhòng kǒu shuò jīn), 众目睽睽 (Zhòngmùkuíkuí), 众目昭彰 (Zhòng mù zhāozhāng), 众矢之的 (Zhòngshǐzhīdì), 众所周知 (Zhòngsuǒzhōuzhī), 众星拱月 (Zhòng xīng gǒng yuè), 众志成城 (Zhòngzhìchéngchéng), 装腔作势 (Zhuāngqiāngzuòshì), 捉襟见肘 (Zhuōjīnjiànzhǒu), 蛛丝马迹 (Zhūsīmǎjì), 装疯卖傻 (Zhuāngfēngmàishǎ), 装聋 (Zhuāng lóng zhuāng yǎ), 装模作样 (Zhuāngmúzuòyàng), 转守为攻 (Zhuǎn shǒu wéi gōng), 转辗不寐 (Zhuǎn zhǎn bù mèi), 转辗反侧 (Zhuǎn zhǎn fǎncè), 煮豆燃萁 (Zhǔdòu rán qí), 助耕保护 (Zhù gēng bǎohù), 煮豆燃箕 (Zhǔ dòu rán qí), 珠联璧合 (Zhūliánbìhé), 珠圆玉润 (Zhūyuányùrùn), 助桀为虐 (zhù jié wéi nüè), 主权在我 (Zhǔquán zài wǒ), 自暴自弃 (Zìbàozìqì), 自不必说 (Zì bùbì shuō), 自不待言 (Zì bùdài yán), 自不量力 (Zì bù liànglì), 自成起讫 (Zì chéng qǐqì), 自成水系 (Zì chéng shuǐxì), 自成体系 (Zì chéng tǐxì), 自成一家 (Zìchéngyījiā), 自成一体 (Zì chéng yītǐ), 自吹自擂 (Zìchuīzìléi), 自得其乐 (Zìdé qí lè), 自力更生 (Zìlìgēngshēng), 自力谋生 (Zìlì móushēng), 自卖自夸 (Zìmàizìkuā), 自命不凡 (Zìmìng bùfán), 自欺欺人 (Zìqīqīrén), 自食其果 (Zìshíqíguǒ), 自视甚高 (Zìshì shèn gāo), 自恃有功 (Zìshì yǒugōng), 自始至终 (Zìshǐzhìzhōng), 自讨苦吃 (Zì tǎo kǔ chī), 自投罗网 (Zì tóu luówǎng), 自我陶醉 (Zìwǒ táozuì), 自强不息 (Zìqiángbùxī), 自强自立 (Zìqiáng zìlì), 自取灭亡 (zì qǔ mièwáng), 自相矛盾 (Zì xiāng máodùn), 自生至死 (Zìshēng zhì sǐ), 自生自灭 (Zìshēng zì miè), 自相残害 (Zì xiāng cánhài), 自相残杀 (Zì xiāng cánshā), 自相践踏 (Zì xiāng jiàntà), 自相惊扰 (Zì xiāng jīngrǎo), 自相鱼肉 (Zì xiāng yúròu), 恣行无忌 (Zì xíng wú jì), 自寻出路 (Zì xún chūlù), 自寻短见 (Zì xúnduǎnjiàn), 自寻烦恼 (Zì xún fánnǎo), 自寻绝路 (Zì xún juélù), 自寻了断 (Zì xún liǎoduàn), 自寻末路 (Zì xún mòlù),自寻死路 (Zì xúnsǐ lù), 自言自语 (Zì yán zì yǔ), 自圆其说 (Zìyuánqíshuō), 自怨自艾 (Zìyuànzìyì), 字斟句酌 (Zìzhēnjùzhuó), 自知之明 (Zìzhīzhīmíng), 孜孜不倦 (Zīzībùjuàn), 孜孜不息 (Zīzī bù xī), 孜孜以求 (Zīzīyǐqiú), 自作裁夺 (Zìzuò cáiduó), 自作聪明 (Zìzuòcōngmíng), 自作多情 (Zìzuò duōqíng), 自作主张 (Zìzuò zhǔzhāng), 自作自受 (Zìzuòzìshòu), 钻牛角尖 (Zuānniújiǎojiān), 罪上加罪 (Zuì shàng jiā zuì), 醉生梦死 (Zuìshēngmèngsǐ), 坐吃山空 (Zuòchīshānkōng), 左道惑众 (Zuǒ dào huò zhòng), 左道旁门 (Zuǒ dào pángmén), 作恶多端 (Zuò’èduōduān), 坐怀不乱 (Zuò huái bù luàn), 作茧自缚 (Zuòjiǎnzìfù), 坐井观天 (Zuòjǐngguāntiān), 走马看花 (Zǒumǎkànhuā), 走私贩私 (Zǒusī fànsī), 走私夹带 (Zǒusī jiádài), 足谋寡断 (Zú móu guǎ duàn), 坐失良机 (Zuò shī liángjī), 坐收渔利 (Zuò shōu yúlì), 作威作福 (Zuò wēi zuò fú), 坐享其成 (Zuòxiǎngqíchéng), 坐以待毙 (Zuòyǐdàibì), 左右逢源 (Zuǒyòuféngyuán), 左右开弓 (Zuǒyòukāigōng), 左右为难 (Zuǒyòu wéinán), 左支右绌 (Zuǒzhīyòuchù), 阻止不了 (Zǔzhǐ bùliǎo), 足智多谋 (Zúzhìduōmóu), 足资借镜 (Zú zī jièjìng), 祖祖辈辈 (Zǔzǔbèibèi), 足足有余 (Zú zú yǒuyú),